Allen naar Straatsburg op 24 april 2019!

23/04/2019 tot 24/04/2019

De Belgische staat weigerde humanitaire visa uit te reiken aan een Syrisch gezin: de zaak komt voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In 2016 overleeft een Syrische familie, een koppel met twee jonge kinderen, onder de bommen en de beschietingen in Alep. De omstandigheden zijn zo gevaarlijk dat ze moeten vluchten. Ze doen een visumaanvraag bij de Belgische ambassade te Beiroet. Maar de Belgische staat weigert om hen visa uit te reiken.
De familie dient beroepen in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en wordt in het gelijk gesteld. België blijft echter weigeren om het gezin te helpen. Uiteindelijk komt de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De zaak is van fundamenteel belang voor de mensenrechten. Elf lidstaten komen tussen ter ondersteuning van de Belgische staat, terwijl zes NGO’s en de Ordre des barreaux francophones et germanophone tussenkomen om het Syrisch gezin te ondersteunen. De zitting zal plaatsvinden op 24 april 2019, te Straatsburg, voor de Grote Kamer, bestaande uit 17 rechters. Een mobilisering van burgers is essentieel om aan de rechters te tonen dat ze niet moeten buigen voor de druk van de lidstaten.

Het Hof zal zich over drie vraagstukken buigen, waarvan één voor het eerst, wat een keerpunt zou kunnen betekenen voor de bescherming van de rechten van de migranten:

  • Was de Belgische staat gedwongen om het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te eerbiedigen terwijl de familie zich niet op Europees grondgebied bevond (Artikel 1 van het EVRM)?
  • Heeft België artikel 3 van het EVRM geschonden, dat de marteling en andere onmenselijke en vernederende behandeling verbiedt, door wetens en willens deze ouders en deze twee kinderen zonder enige hulp onder de bommen in Alep te hebben achtergelaten?
  • Werd het recht tot toegang tot justitie met voeten getreden door de Belgische Staat, die gerechtelijke beslissingen naast zich neer heeft gelegd door geen visa uit te reiken aan deze familie terwijl de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het Hof van Beroep te Brussel dit hadden bevolen (artikelen 6 en 13 EVRM)?

De Belgische Staatssecretaris voor asiel en migratie heeft een discretionaire bevoegdheid wat betreft humanitaire visa: de criteria om ze toe te kennen zijn niet gedefinieerd in een wet. Maar de executieve macht mag niet onbeperkt zijn, en ook hier moeten de fundamentele rechten gelden en moeten rechterlijke beslissingen gevolgd worden. Dit is een essentiële voorwaarde van de democratie en van de rechtstaat.

Stellen dat België niet verantwoordelijk was omdat deze familie zich niet op diens grondgebied bevond, is aanvaarden dat personen wiens leven bedreigd wordt, beroep moeten doen op smokkelaars en soms dodelijke ballingschapsroutes om recht tot bescherming te kunnen vorderen. Dit is onaanvaardbaar.

Laten we met velen zijn voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in Straatsburg, op 24 april, om 9u!

Een bus zal van Delta (metrohalte in Brussel) vertrekken op 23 april om 12u en zal op 24 april ‘s avonds terugkomen. Er is slaapplaats voorzien.

Schrijf je hier in

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Allée des Droits de l'Homme
67000 Strasbourg
Frankrijk