Open brief: wij zijn bezorgd over acties tegen partnerorganisaties in Kroatië en Hongarije

Met deze open brief vragen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Bond zonder Naam, Oxfam Solidariteit, 11.11.11 en Amnesty International Vlaanderen dat onze overheid zou waken over het respect voor de autonome rol die het middenveld speelt in de EU-lidstaten

​ 

Geachte Eerste Minister,
Geachte Minister President,
Geachte Parlementsleden,
 

We stellen bezorgd vast dat enkele Europese middenveldorganisaties met wie wij nauw samenwerken, steeds meer worden beperkt in hun activiteiten door hun respectievelijke overheden.

Onze Kroatische partner ‘Are You Syrious’ laat weten dat de organisatie deze week, na het indienen van een klacht tegen de grenspolitie inzake buitensporig geweld met de dood van een kind tot gevolg, onder druk is gezet met intimiderende huiszoekingen. De verhoren door de politiediensten passen volgens hun getuigenis in een terugkerend patroon van intimidatie. ‘Are You Syrious’, dat in de zomer van 2015 startte als burgerinitiatief, is intussen uitgegroeid tot een geregistreerde ngo met ongeveer 200 vrijwilligers in verschillende landen. In Kroatië bieden ze dagelijks ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers, komen ze op voor de mensenrechten en pleiten ze voor een menswaardig grenzenbeleid. Ze rapporteren daarbij over de push back praktijken van de Kroatische overheid.

Ook van trouwe partners in Hongarije vernemen we dat ze onder toenemende druk staan. We verwijzen naar de vluchtelingenorganisaties 'Hungarian Helsinki Committee', 'Menedek' en 'Migrans Szolidaritas Csoport' met wie we al twintig jaar lang projecten en acties opzetten. Die organisaties, hun personeelsleden en vrijwilligers worden al wekenlang aangepakt in de pers en op regeringsgetrouwe tv-zenders.

Dergelijke vormen van intimidatie van het middenveld zijn niet onbekend.

Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (Fundamental Rights Agency of FRA) publiceerde in januari 2018 het rapport ‘Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU’ (FRA, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, januari 2018) waaruit blijkt dat het middenveld steeds meer onder druk staat in de Europese Unie. Middenveldorganisaties worden op verschillende vlakken geïntimideerd. Het rapport spreekt van lastercampagnes, bedreigingen, fysieke en verbale aanvallen op activisten. In de strijd tegen terreurbestrijding worden ook maatregelen genomen die de vrijheid van vereniging beperken en daardoor een negatieve impact hebben op de werking het middenveld. Daarnaast worden vele middenveldorganisaties geconfronteerd met een gebrek aan structurele financiële middelen. FRA wijst er eveneens op dat het middenveld te weinig wordt betrokken in beleids- en wetgevende processen. Nochtans spelen middelveldorganisaties een cruciale rol in een democratische samenleving en het waarborgen van het respect voor de mensenrechten.

Wij vragen u dan ook de rol van het middenveld te waarborgen, niet alleen in België, maar ook in andere Europese lidstaten.

We willen u vragen te waken over het respect voor de autonome rol die het middenveld moet kunnen spelen in de lidstaten waar zij werkzaam zijn. We hopen dat de Vlaamse en Federale overheid in de politieke dialoog met de lidstaten en bij de opvolging van de financiële steun aan projecten in deze landen de noodzakelijke kritische reflecties voert hierover, en het belang van een vrij functionerend middenveld benadrukt.

 
Hoogachtend,

Charlotte Vandycke & Rein Antonissen, directie Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Anniek Gavriilakis, directeur Bond zonder Naam

Stefaan Declercq, directeur Oxfam Solidariteit

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen