Nieuws

Ons project Road of Change is Belgische laureaat Karel De Grote-prijs voor jongeren

Een reis dwars door Europa, over routes die worden afgelegd door migranten en vluchtelingen. Met dat ambitieuze project, uitgevoerd met veertien gemotiveerde jongeren uit zeven Vlaamse scholen, is Vluchtelingenwerk Vlaanderen i.s.m. Bond zonder Naam geselecteerd als Belgische laureaat van de Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018.

'Road of Change' is er dus in geslaagd om als eerste uit de vele Belgische inzendingen te komen. Nu gaat het de concurrentie aan met 26 andere nationale genomineerden voor de prestigieuze Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018 (European Charlemagne Youth Prize). Op 8 mei 2018 zullen we de Europese winnaar kennen.

Road of Change

Op 9 februari 2018 begon het team van 'Road of Change' aan een reis van tien dagen door Europa. Het doel? Luisteren naar de verhalen van mensen die op de vlucht zijn. Veertien leerlingen en hun zes leerkrachten, vergezeld door zes afgevaardigden uit het maatschappelijk middenveld en drie journalisten, bezochten steden in Slovenië, Kroatië, Servië, Italië, Frankrijk en België.

Tijdens hun reis ontmoetten ze mensen uit Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Eritrea, Ethiopië, Pakistan en Bangladesh. Zij zijn allen gevlucht voor oorlog of onmenselijke leefomstandigheden en ze hebben allemaal een verhaal te vertellen. Door die verhalen te delen, maar ook door te leren van 'changemakers' die ze tegenkwamen onderweg (NGO’s, mensenrechtenactivisten, lokale gemeenschappen, overheidsactoren, etc.), willen de Belgen het bewustzijn over het thema migratie vergroten.

“Het is een reis die het mogelijk maakt om met anderen contact te maken en hen beter te begrijpen.” leggen ze uit. “Een reis die jongeren helpt te groeien, en na te denken over Europese waarden en mensenrechten.”

Project op lange termijn

'Road of Change' is niet alleen een reis, maar vooral een project op lange termijn. Voor de start van het project moeten we terug naar het voorjaar van 2017. Toen selecteerden de initiatiefnemers, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond zonder Naam, veertien deelnemers uit 80 kandidaten. In de maanden die daarop volgden, konden de geselecteerde jongeren kennismaken met storytelling, geweldloze communicatie en informatie over het Europese asielsysteem. Daarnaast leerden ze communiceren over hun activiteiten en fondsen werven. Ze organiseerden debatten en evenementen op de deelnemende scholen en publiceerden informatie op sociale media (ondertussen met meer dan 20.000 volgers). De voorbereidingen voor het project eindigden met bezoeken aan de vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerke.

Het uiteindelijke doel van het project is niet de reis zelf. 'Road of Change' is een uitnodiging aan jongeren om in debat te gaan over migratie, op te komen voor de mensenrechten, bij te dragen aan een betere toekomst, deel te nemen aan initiatieven voor een meer verenigd Europa en op lange termijn misschien het beleid te veranderen. Daarom past het project goed in het profiel van de Karel De Grote-prijs.

De Karel De Grote-prijs

De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren heeft als doel de ontwikkeling van Europees bewustzijn bij jonge mensen aan te moedigen en hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen.

In België stelden 18 projecten zich kandidaat voor de Karel De Grote-prijs bij het Informatiebureau van het Europees Parlement in België. Een jury van Belgische Europarlementsleden nomineerde 'Road of Change' als Belgische laureaat die mag meedingen naar de beroemde Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren, samen met 26 andere nationale laureaten. De winnaar wordt op 8 mei bekendgemaakt in Aken.

Meer weten

'Road of Change' is een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond zonder Naam en FOMU, met steun van Veranderwijs.nu, Erasmus+ en Jint vzw.

De jongeren die deelnamen aan 'Road of Change' kijken uit naar hun trip naar Aken. Ondertussen gaat hun avontuur verder.

  • Van 20 april t.e.m. 20 mei 2018 stellen ze hun verhalen tentoon in het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) bij een reeks indrukwekkende foto's van Yassine Atari die met hen meereisde. Daarover weldra meer
  • Bij de opening van de FOMU-expo op 20 april zal ook de videodocumentaire over hun reis in première gaan, een productie van Zwijgen is geen optie (ZIGO)
  • Op hun Facebookpagina  volg je welke lezingen de jongeren geven, welke acties ze opzetten enz.
  • Bekijk ook www.roadofchange.be

Morgen start de Week van de Vrijwilliger: vluchteling en vrijwilliger Abera vertelt je graag zijn verhaal

Startpunt vrijwilliger: Abera Yemaneab en co

In het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in de Brusselse Noordwijk kunnen asielzoekers terecht op de eerste dag van hun aankomst in België. Tijdens de middag onthaalt een team vrijwilligers hen met een kom soep en degelijke informatie over hun rechten en het verloop van hun asielprocedure. In het team vrijwilligers tellen we verschillende mensen die zelf een vluchtverleden hebben. Eén van hen is Abera Yemaneab. Als aanloop naar de Week van de Vrijwilliger (3 – 11 maart) deden we zelf al een kort interview met hem. Ook aan geïnteresseerde journalisten wil Abera met plezier zijn verhaal doen.
 

Wat drijft je om vrijwilligerswerk te doen?

Ik ben gevlucht uit Ethiopië. Zes jaar geleden ben ik als asielzoeker in België aangekomen. Vier jaar geleden kreeg ik de status van erkend vluchteling. Ik ben België dankbaar voor de kans die ik gekregen heb. Daarom wil ik iets terugdoen. Ik werk met plezier elke donderdag in het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik doe ook vrijwilligerswerk bij andere organisaties.
 

Wat doe je in het Startpunt?

De meeste vrijwilligers in het Startpunt focussen op het informeren van de mensen die net in België zijn aangekomen. Ik neem eerder praktische taken voor mijn rekening, zoals de afwas. Maar ik ben flexibel: ik spring gewoon in waar het nodig is.
 

Wat vind je het mooiste aan het werk dat je hier doet?

Het feit dat je mensen tegenkomt die je hulp echt waarderen en nodig hebben. Je merkt dat je een verschil kan maken in het Startpunt, wanneer mensen met een ander gevoel vertrekken dan toen ze binnenkwamen. Daarnaast vind ik het belangrijk om mensen die hier juist aankomen op hun gemak te stellen en hen de informatie te geven waar ze nood aan hebben.
 

Waarom heb je voor vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen gekozen?

Omdat ik zelf een vluchtverleden heb, is de eerste en voornaamste reden voor mij: mensen helpen die op de vlucht zijn. Een extra reden is dat ik mijn Nederlands wil oefenen.
 

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?

Het brengt het beste in mensen naar boven. Vrijwilligerswerk doen is een ideale manier om je wereld te verbreden. Tegelijk verbreed je de wereld van de mensen die je ontmoet. Het is door samen te werken dat we kunnen breken met vooroordelen ten opzichte van mensen van andere culturen, klassen of nationaliteiten.
 

Met dank aan vrijwilliger communicatie Lise Zeguers die dit interview deed en Europese vrijwilliger Mihnea Iuga die de vrijwilligerscoördinatie doet van het Startpunt en voor de foto's heeft gezorgd :-) Wat zou Vluchtelingenwerk Vlaanderen doen zonder straffe vrijwilligers?
Op de foto: Abera met andere vrijwilligers en Startpunt-medewerker Adnan. 
 

Hier vind je meer info over de vrijwilligersweek

Soedan-rapport: Terugkeer moet opgeschort blijven tot de procedures in lijn zijn met het internationaal recht

Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11 zijn tevreden dat het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is afgerond. Deze ernstige aanwijzingen van een schending van het folterverbod moesten grondig worden onderzocht, en nu moet de regering gevolg geven aan de aanbevelingen van het Commissariaat. De organisaties vragen dat de repatriëring naar Soedan opgeschort blijft tot de procedures in België in lijn zijn met internationale en Europese verplichtingen. 

'Het is een moeilijke oefening om achteraf bewijzen te vinden van foltering of mishandeling in een land als Soedan,' stellen de organisaties. 'Maar het rapport van het Commissariaat bevestigt dat de situatie in Soedan problematisch is en dat het in ieder geval duidelijk is dat een terugkeer of verwijdering slechts mogelijk is na een grondige individuele risicoanalyse. België had net vooraf alle nodige waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat mensen teruggestuurd zouden worden wanneer ze bij terugkeer een reëel risico lopen op foltering of andere mishandeling. Op dit punt is België erg onzorgvuldig te werk gegaan.'

Of het rapport al dan niet onomstotelijk kan vastleggen dat er bewijzen van foltering zijn, is van minder belang. Diverse andere rapporten toonden reeds aan dat Soedan een dictatoriaal regime is dat zich bedient van folterpraktijken. Van belang is dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich moet houden aan de vereisten van artikel 3 van het EVRM. Het Hof van Cassatie oordeelde al eerder dat er sprake is van een inbreuk op dat artikel. Ook het Commissariaat doet een aantal belangrijke vaststellingen en aanbevelingen op dit punt.

Het zogenaamde non-refoulementprincipe vereist van staten dat niemand wordt teruggestuurd wanneer er een reëel risico is dat die persoon aan ernstige mensenrechtenschendingen zal worden onderworpen (substantieel element) én dat staten de nodige voorzieningen treffen om die verplichting na te komen (procedureel element). Het is namelijk essentieel om in ieder individueel geval een behoorlijke voorafgaande risicoanalyse uit te voeren.

Het rapport van het Commissariaat-generaal bevestigt dat de procedure op verschillende punten niet afdoende was en dat de Dienst Vreemdelingenzaken het onderzoek grondiger moet voeren (en niet enkel summier zoals de dienst zelf aangaf).

'Het Commissariaat bevestigt dat de artikel 3-analyse ook uitgevoerd moet worden voor mensen die geen asiel aanvragen, en dat het niet indienen van een asielaanvraag niet geïnterpreteerd kan worden als een indicatie dat er geen risico is bij terugkeer. Het Commissariaat beveelt bovendien aan dat deze analyse uitgevoerd moet worden vooraleer personen geconfronteerd worden met vertegenwoordigers van het regime waarvoor ze mogelijk op de vlucht zijn. Het Commissariaat beveelt ook aan om andere waarborgen in te bouwen in de procedure, zoals de aanwezigheid van een tolk en een vertegenwoordiger van de Belgische overheid bij interviews. Dergelijke waarborgen zijn noodzakelijk om mensenrechtenschendingen te voorkomen.'

'We dringen erop aan dat de resultaten van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen worden aangegrepen om het terugkeerbeleid van België in lijn te brengen met zijn internationale verplichtingen en het principe van non-refoulement te allen tijde te respecteren. Terugkeer naar Soedan moet opgeschort blijven tot die procedures in lijn worden gebracht met de internationale en Europese verplichtingen van België.'