Nieuws

Wat zegt UNHCR over de behandeling van asielaanvragen van Afghanen?

Op 30 augustus 2018 publiceerde UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, nieuwe richtlijnen over de behandeling van asielaanvragen van mensen afkomstig uit Afghanistan. Belangrijke en nuttige informatie want Afghanistan zit in de top 3 van herkomstlanden van asielzoekers in België en wordt door de Global Peace Index nog steeds gezien als tweede gevaarlijkste land in de wereld.

Het nieuwe rapport vervangt de vorige richtlijnen van 19 april 2016 en geeft antwoord op de vraag hoe asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers best beoordeeld kunnen worden.

De meest opmerkelijke nieuwigheid in de nieuwe richtlijnen is de uitdrukkelijke uitsluiting van Kabul als intern vluchtalternatief. Hoofdreden hiervoor is dat de Verenigde Naties de provincie Kabul aanduidt als de plaats met het grootste aantal burgerslachtoffers, voornamelijk door de willekeurige aanvallen in de stad Kabul. Burgers die deelnemen aan het openbaar leven lopen dus dagelijks gevaar. Ook de socio-economische situatie van de stad is onhoudbaar geworden door de exponentiële bevolkingsgroei van de laatste jaren. Het grootste deel van de inwoners van de stad leeft in informele huizen of in sloppenwijken, en meer dan de helft van de huishoudens heeft te kampen met zware voedselonzekerheid. Hierdoor besluit UNHCR dat Kabul geen intern vluchtalternatief biedt.  Dit kan zowel voor nieuwe verzoeken als voor volgende verzoeken een nieuw doorslaggevend element zijn.   

De volledige guidelines: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 August 2018.

Brief aan de eerste minister over maatregelen migranten in transit

Op vrijdag 21 september 2018 buigt de federale ministerraad zich over maatregelen die oplossingen zouden moeten aanreiken voor de situatie van migranten in transit. De organisaties Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Dokters van de Wereld, het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen en Artsen Zonder Grenzen sturen aan op een andere, verantwoordelijke aanpak rond de groep migranten in transit door ons land. Op basis van onze expertise en terreinervaring richtten wij in een brief enkele voorstellen tot de eerste minister, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en andere betrokken ministers. We vragen dat niet enkel de belangen van de staat maar ook de rechten van de migranten worden gerespecteerd. Bekijk hier onze brief.

Ngo's vechten nieuwe asielwetgeving aan bij Grondwettelijk Hof

Inperking rechten strijdig met onze grondwet

Vandaag dienen negen organisaties een beroep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe asielwetgeving die sinds 22 maart 2018 in werking is. We vragen het Grondwettelijk Hof om een reeks bepalingen te vernietigen uit die omvangrijke wetteksten. Die hebben immers fundamentele wijzigingen aangebracht aan de asielprocedure en de rechtsbescherming van mensen op de vlucht drastisch ingeperkt.

De nieuwe regelgeving* is een omzetting van Europese asielrichtlijnen. Ons land wachtte twee jaar om die richtlijnen om te zetten, maar maakte dan van de gelegenheid gebruik om de rechten van asielzoekers en hun procedurele waarborgen zodanig te beperken dat hun rechten op de helling komen.

Uit allerlei hoeken is ernstige kritiek gekomen op de wetteksten. De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) maakte bezorgdheden over. De Privacycommissie gaf een negatief advies. Myria en de betrokken ngo's toonden zich uitermate bezorgd. De volksvertegenwoordigers van de parlementaire meerderheid hebben die signalen jammer genoeg naast zich neergelegd en de teksten werden ongewijzigd aangenomen.

Het gaat over wetteksten bekend als de Opvangwet en de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd bij de wet van 21 november 2017 en 17 december 2017
 

Vandaag trekken wij naar het Grondwettelijke Hof om een reeks bepalingen uit de gewijzigde wetgeving aan te vechten.

  • Bijvoorbeeld de bepalingen die het mogelijk maken om bijna alle asielzoekers op te sluiten. De nieuwe wet bevat te weinig waarborgen om willekeurige detentie te voorkomen. Detentie is echter een traumatiserende ervaring voor mensen op de vlucht, die komt bovenop eerder opgedane trauma’s. Een gesloten centrum is simpelweg niet de plaats voor mensen in een asielprocedure.
     
  • We vechten ook de complexiteit van de procedures en de kortere beroepstermijnen aan. Met de nieuwe wet zijn verschillende procedures nog ingewikkelder, zijn er kortere beroepstermijnen en ontneemt de wetgever asielzoekers in bepaalde gevallen het recht op een schorsend beroep. Hierdoor kunnen asielzoekers uitgewezen worden nog voor de rechter uitspraak heeft gedaan over hun dossier. Asielzoekers zouden dus teruggestuurd kunnen worden naar een land waar zij vervolging of vernederende en onmenselijke behandelingen riskeren.
     
  • We klagen ook aan dat het recht op privéleven dat door onze Grondwet wordt beschermd, met de nieuwe wet in het gedrang komt. Het CGVS zou in de toekomst bijvoorbeeld toegang mogen vragen tot de GSM, laptop of tablet van de asielzoeker. Een weigering kan de vraag om internationale bescherming van een asielzoeker in negatieve zin beïnvloeden. De Privacycommissie is daar terecht erg bezorgd over.
     

De nieuwe wet kadert in de bredere beleidsevolutie waarbij de toegang tot bescherming en de mensenrechten van asielzoekers en vreemdelingen steeds meer worden afgebouwd. Ze berust op de veronderstelling dat asielzoekers fraudeurs zijn of het systeem misbruiken. Als mensen op de vlucht het wantrouwen ten aanzien van hun verhaal moeten weerleggen, dreigt de nodige sereniteit en rust uit de asielprocedure te verdwijnen. Die mensen hebben na de traumatiserende ervaringen die gepaard gaan met hun vlucht nochtans nood aan een veilige omgeving om hun verhaal te doen.

Het respect voor de grondrechten van asielzoekers en vreemdelingen is voor ons allen van belang. Waar vandaag hun rechten en vrijheden worden beperkt, kunnen dat morgen die van u en mij zijn.

 

Ondertekenaars: