Ik ben solidair

#Ikbensolidair is een samenwerkingsverband tussen 11.11.11, Caritas, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ACV en vele andere organisaties. Samen komen we op voor de rechten van migranten, mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf. Zij worden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis.

 

Sinds het begin van de coronacrisis klinkt het overal luid en duidelijk: Blijf in uw kot! Maar wat als je geen thuis hebt? 

Winter is coming

De winter staat voor de deur. Covid-19 grijpt weer wild om zich heen. In de plannen van de nieuwe federale regering vinden we veel goede wil terug om de meest kwetsbare groepen van onze samenleving te beschermen. Om de fouten van de eerste golf te vermijden, moeten nu een aantal concrete maatregelen getroffen worden zodat migranten, mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf de tweede coronagolf veilig kunnen doorkomen.

1) Een aangepaste test –en tracestrategie voor dak -en thuislozen

Het regeerakkoord stelt dat het testen en behandelen van personen zonder wettig verblijf zal worden geïntensiveerd en ingebed in de globale teststrategie van de federale overheid en de deelstaten. Daarvoor zal een 'outreachende’ werking worden opgezet. Organisaties op het terrein worden daarvoor extra ondersteund, met bijkomende omkadering geboden door de overheidsdiensten.

Dat is goed nieuws. Dit is de strategie die wij al maandenlang op tafel leggen. Mits extra ondersteuning kunnen terreinorganisaties deze strategie op héél korte termijn helpen uit te rollen.

2) Toegang tot medische zorg voor mensen zonder wettig verblijf

Om de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf te bevorderen werd het systeem van Dringende Medische Hulp tijdens de eerste golf versoepeld. Onnodige administratieve drempels werden door de crisis tijdelijk weggewerkt.

Maar deze versoepelingen zijn intussen teruggedraaid. In vele gemeenten zijn de drempels om Dringende Medische Hulp te krijgen opnieuw erg hoog. We vragen dus aan de bevoegde minister Karine Lalieux om opnieuw, in samenspraak met de organisaties op het terrein de toegang tot de zorg, laagdrempelig en toegankelijk te maken.

3) Inclusieve en cultuursensitieve communicatie

De nieuwe Federale regering wil actief inzetten op een nieuw contract met de burgers, bedrijven en instellingen en daarnaast prioritair wil inzetten op preventie en indijking.

Het is een goeie zaak dat de Federale regering gezondheidspreventie wil verhogen voor de hele bevolking. Dat is enkel mogelijk als alle bevolkingsgroepen op maat aangesproken worden.

Hoe doe je dat?

  1. Organiseer een expertencommissie met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen om de inclusieve en cultuursensitieve informatieaanpak te versterken.  Die vertegenwoordigers kunnen de inrijpoorten naar de verschillende doelgroepen goed benoemen. Maak die expertencommissie in de toekomst duurzaam voor alle Vlaamse en Federale overheidscommunicatie.

  2. Blijf voluit investeren in sociaal tolken en interculturele bemiddelaars. Zij zijn de schakels in het bereiken van verschillende kwetsbare en anderstalige doelgroepen (zie project Foyervzw). Gebruik duidelijke pictogrammen in verschillende talen. 

  3. Betrek levensbeschouwelijke en religieuze groepen. Dit kan bijvoorbeeld door aan de erkende erediensten een budget ter beschikking te stellen voor een duidelijke campagne naar hun achterbannen. Betrek ook lokale levensbeschouwelijke groepen en hun lokale besturen.   (voorbeeld van Rotterdam - Fatia)

  4. Vraag alle gesubsidieerde verenigingen en instellingen om de basisrichtlijnen gepast te herhalen. Dat kan op hun manier en dichtbij de groep die de activiteit meemaakt (live of online). Zij kunnen concrete verhalen vertellen van mensen uit de vereniging of de omgeving. Dat zorgt voor herkenbaarheid bij de doelgroepen.

  5. Maak anderstalige sensibiliseringsfilmpjes, radiospots en advertenties over de toestand en over de regels in België. Verdeel die op buitenlandse televisiezenders, radio's en in kranten die in België bekeken, beluisterd en gelezen worden door de diaspora.

  6. Ga op zoek naar gezondheidswerk.st.ers met een migratiegeschiedenis om te getuigen over de ernst van de situatie en over de preventiemaatregelen. Ga op zoek naar slachtoffers met een migratiegeschiedenis om te getuigen van de gevolgen van het virus.

  7. Maak meer gebruik van de digitale lichtreclameborden en infopanelen in steden, autostrades, stations en busstations om meertalige boodschappen publiek te maken.

4) Onmiddellijke opvang voor alle asielzoekers

Iedereen die een aanvraag tot internationale bescherming indient, moet vanaf de eerste dag te kunnen rekenen op kwalitatieve opvang. Dat was tijdens de coronacrisis niet het geval.

De aanvragen moeten op een veilige manier kunnen gebeuren voor zowel de aanvragers als het personeel. Het gebrek aan veiligheid mag nooit een excuus zijn om mensen elementaire rechten zoals opvang te ontzeggen. Plexi-schermen beschermen de medewerkers van supermarkten, bankkantoren en gemeenteloketten. Het kan dan ook niet onoverkomelijk zijn om de infrastructuur van de Dienst Vreemdelingenzaken snel aan te passen aan de gezondheidsnoden van vandaag.

Met de winter voor de deur vragen we dat een structurele oplossing hier geen weken meer op zich laat wachten.

5) 24-uursopvang voor alle dak-en thuislozen

Het regeerakkoord stelt dat het samenwerkingsakkoord thuis- en dakloosheid zal worden geactualiseerd om de dakloosheid aan te pakken in de steden en gemeenten van het land, door een ambitieuze verhoging van het aantal trajecten volgens het housing-first principe.

De eerste coronagolf heeft ons meer dan ooit doen inzien dat 24-uurs opvang noodzakelijk is om echt op een kwaliteitsvolle en duurzame manier met mensen te kunnen werken. In Brussel leefden er in het voorjaar duizenden mensen op straat. Zij voelden zich opgejaagd en onveilig. Het was verboden om zich te verplaatsen of om een rustpauze te houden op een bankje. Die ervaring heeft diepe wonden geslagen bij die groep thuislozen, welke nog steeds niet genezen zijn.

Het huidige lappendeken van nachtopvang, dagopvang en tussenopvang kan efficiënter en beter.

Een goede 24-uurs opvang in elk seizoen, met toekomstgerichte begeleiding, aangepast aan elke doelgroep zorgt voor duurzame oplossingen. Daarin investeren loont. Laat ons er samen voor zorgen dat bij een eventuele nieuwe lockdown iedereen ‘een kot heeft om in te blijven’. De overheden dienen hier dan ook zelf het voortouw in te nemen door het serieus opschalen van opvang in publieke gebouwen die zij beheren.

Solidaire gemeenten

Al maanden zitten er 4800 kinderen zonder ouders vast op de Griekse kampen, in schrijnende omstandigheden. En dat terwijl de coronacrisis er nog steeds hevig woedt. De EU deed daarom een oproep aan haar lidstaten om solidariteit te vertonen en een deel van deze kinderen op te vangen. Op 8 mei besliste de Belgische regering om 18 kinderen een warme thuis te bieden. Zij kwamen begin augustus aan in Belgie. Dat is een mooi begin, maar we kunnen echt meer. Uit onderzoek op het terrein blijkt dat er voldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn.

Solidaire gemeenten

Heel wat steden en gemeenten in Europa tonen zich solidair met Griekenland en de vluchtelingen die vastzitten in de Griekse kampen. Ze vragen een engagement van hun regering en laten weten dat ze bereid zijn jonge vluchtelingen op te vangen. Ook in Belgie. Volgende gemeenten vragen alvast dat België meer doet:

Gent

Leuven

Brugge

Veurne 

Lichtervelde

Halle

Schelle

Genk

Tessenderlo

Vilvoorde

Deinze

Hove

Zwijndrecht

Merelbeke

Word jouw gemeente ook solidair? Stuur een brief

In heel wat gemeenten ligt de vraag op tafel. Vrijwilligers van 11.be, Amnesty International en Vluchtelingenwerk stelden de vraag aan hun gemeentebestuur. Ook jij kan de vraag stellen!  Download onze voorbeeldbrief hier, vul de naam van je gemeente in, schrijf je naam eronder en mail hem naar je burgemeester. Dat mailadres vind je het snelst door de naam van je burgemeester in te tikken in de zoekbalk van de website van je gemeente. 

Met vragen kan je altijd terecht bij Lotte@vluchtelingenwerk.be

Partners #ikbensolidair

11.11.11

ACV

Amnesty International Vlaanderen

Liga voor Mensenrechten

Dokters van de Wereld

Gastvrij Netwerk vzw

Netwerk Tegen Armoede

ORBIT vzw

Platform Kinderen op de Vlucht

Samenlevingsopbouw

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen

Caritas International België

beweging.net

JRS Belgium