Index

9bis

Artikel 9bis = regularisatie. Dit is een artikel uit de Vreemdelingenwet. Daarin staat dat mensen in een lange asielprocedure een regularisatie van hun verblijf in België kunnen aanvragen. Ze kunnen dat ook doen als ze dringende humanitaire redenen hebben (bv. ouder van een Belgisch kind).

aanslepende vluchtelingensituatie

Situatie waarbij al vijf jaar lang in een bepaald land meer dan 25 000 vluchtelingen met dezelfde afkomst leven. Bv. Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Syrië.

afgewezen asielzoeker

Als iemand asiel aanvraagt en een negatief antwoord krijgt dan spreken we van een afgewezen asielzoeker. Deze mensen moeten binnen de tien dagen België verlaten.

asiel

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging worden niet altijd beschermd in hun eigen land. Ze kunnen dan bescherming, alias asiel aanvragen in een ander land.

asielaanvraag

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging kunnen bescherming, alias asiel aanvragen in ons land. Ze moeten dan een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen onderzoekt daarop hun asielaanvraag.

asielinterview

Tijdens het asielinterview luistert het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen naar het vluchtverhaal van de asielzoekers. Dit interview toont aan of de asielzoekers echt in gevaar zijn in hun land. Bij dit interview kunnen een advocaat en een tolk aanwezig zijn.

asielprocedure

Tijdens de asielprocedure wordt het vluchtverhaal van de asielzoekers onderzocht. Na het onderzoek wordt bepaald of ze mogen blijven in België of niet.

asielzoekers

Mensen die asiel aanvragen noemen we tijdens hun asielprocedure, asielzoekers. Asielzoekers hebben recht op opvang en begeleiding. Zij verblijven legaal in ons land.

bufferplaatsen

Bufferplaatsen zijn opvangplaatsen waar geen asielzoekers in worden opgevangen behalve als er te weinig opvangplaatsen zijn.

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen behandelt de asielaanvragen. Het Commissariaat kan asielzoekers erkennen als vluchteling of subsidiair beschermde (oorlogsvluchteling). Het Commissariaat kan ook asielaanvragen afwijzen.

conventie van Genève

Conventie van Genève = Vluchtelingenverdrag. Ontstaan op 28 juli 1951. Het Vluchtelingenverdrag werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling.

convocatie

Een oproepingsbrief waarmee vluchtelingen geïnformeerd worden om op een latere datum terug te komen voor hun registratie als asielzoeker. Deze term werd door Dienst Vreemdelingenzaken zelf in het leven geroepen en heeft geen juridische waarde.

Dienst Vreemdelingenzaken

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft verschillende taken: asielaanvragen ontvangen, uitwijzingsbevelen afleveren, toezien dat elke terugkeer effectief plaatsvindt en gesloten centra beheren.

Dispatching

Administratieve cel van Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers. Deze cel wijst de asielzoekers op de dag van hun asielaanvraag aan een opvangstructuur.

Dublin-procedure

In deze procedure onderzoekt het land of het wel verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen. Als dat niet zo is draagt het de asielzoeker over naar het land dat wel verantwoordelijk is volgens de Dublin-verordening

Dublin-verordening

De Europese wet die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein zijn gebonden aan de verordening.

eerste asielland

Als mensen op de vlucht slaan voor oorlog, geweld of vervolging dan vluchten ze meestal eerst naar de buurlanden. Deze noemen we daarom ‘eerste asiellanden’.

erkend vluchteling

Asielzoekers die voldoen aan de voorwaarden van de Conventie van Genève worden erkend als vluchteling. Ze krijgen een speciale verblijfskaart als vluchteling en kunnen niet teruggestuurd worden naar hun thuisland.

Fedasil

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Fedasil geeft materiële hulp aan asielzoekers in België. Materiële hulp houdt opvang en begeleiding in. Fedasil staat ook in voor vrijwillige terugkeer en beheert de opvangcentra met terugkeerplaatsen.

gesloten centrum

Als mensen op de vlucht toekomen op de luchthaven en daar asiel aanvragen worden ze opgesloten in een gesloten centrum. In een gesloten centrum worden ook afgewezen asielzoekers en andere mensen zonder papieren opgesloten.

gezinshereniging

Procedure die asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten in staat stelt hun gezin naar België te laten komen. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de aanvragen voor gezinshereniging.

inburgering

De overheid voorziet dat migranten onze taal kunnen leren en vertrouwd raken met de Belgische maatschappij. Inburgeren is verplicht in Vlaanderen. Niet in Brussel en Wallonië.

individuele opvang

Vluchtelingenwerk en onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ beheren samen 1400 opvangplaatsen voor asielzoekers. We kiezen daarbij voor individuele opvang. Dat is opvang in appartementen, studio’s of woningen waarbij de autonomie van de asielzoekers centraal staat.

medische regularisatie

Asielzoekers die ziek zijn kunnen via een medische regularisatie een wettig verblijf in België aanvragen.

mensen zonder papieren

Dit zijn mensen die zonder wettelijk verblijf in België wonen. Sommigen onder hen vroegen ooit asiel aan en werden afgewezen. Anderen deden dit niet en leven al sinds hun aankomst in België zonder wettelijk statuut.

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen = niet-begeleide minderjarige asielzoekers en andere nieuwkomers. Dit zijn jongeren die zonder ouders, of andere voogden, zijn gevlucht.

Non-refoulement

Non-refoulement is het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn.

oorlogsvluchtelingen

Of subsidiair beschermden. Mensen die vluchten voor oorlog vallen meestal niet binnen de definitie in het Vluchtelingenverdrag. Toch is ook hun leven in gevaar. Zij kunnen de subsidiair beschermingsstatus krijgen. Dit statuut biedt minder rechten dan de status van erkend vluchteling.

open asielcentrum

Als asielzoekers aankomen in ons land hebben ze recht op opvang en begeleiding. De eerste vier maanden worden ze opgevangen in een gemeenschappelijk open asielcentrum zoals het Klein Kasteeltje in Brussel.

opvangstructuur

Een centrum of een woning waar asielzoekers worden opgevangen tijdens hun asielprocedure.

opvangwet

De wet die de opvang en begeleiding van asielzoekers in België regelt.

Personen met een migratieachtergrond

Dit is een persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of is een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.

Raad van State

Zijn asielzoekers het niet eens met een negatieve beslissing dan gaan ze in beroep bij Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen. Wijst deze Raad het beroep af dan kunnen asielzoekers daartegen in beroep gaan bij de Raad van State. Dit is de laatste instantie tot wie de asielzoeker zich kan wenden voor een negatieve beslissing.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Als asielzoekers het niet eens zijn met een asielbeslissing dan dienen ze beroep in bij de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen.

regularisatie

Mensen kunnen een regularisatie van hun verblijf aanvragen omdat hun asielprocedure te lang aansleept of dringende prangende humanitaire redenen (bv. omdat ze ouder zijn van een Belgisch kind).

resettlement

De meeste vluchtelingen vluchten naar hun buurlanden. Deze landen kunnen hen niet altijd goed beschermen. Als dat het geval is dan kan een ander land deze vluchtelingen 'uitnodigen'. We spreken dan over resettlement.

resettlementland

Soms zijn vluchtelingen niet veilig in het eerste asielland en kunnen ze ook niet terug naar hun onveilige thuisland. De enige oplossing is dan dat ze uitgenodigd worden door een land dat hen wel kan beschermen. Dit noemen we het resettlementland.

Schengenverdrag

In 1985 schafte het Schengenverdrag de binnengrenzen van de EU af tussen de landen die dit verdrag ondertekenen. Deze landen vormen de Schengenzone. Mensen kunnen tussen deze landen vrij reizen, zonder reisdocumenten.

subsidiaire bescherming

Als mensen bv. vluchten voor oorlog dan komen ze niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. Deze mensen kunnen dan de subsidiaire beschermingsstatus krijgen.

Terugkeerrichtlijn

Een Europese richtlijn die het terugkeerbeleid binnen de Europese Unie regelt.

uitgeprocedeerde asielzoeker

Als iemand asiel aanvraagt en een definitief negatief antwoord krijgt dan spreken we van een afgewezen asielzoeker. Deze mensen moeten binnen de tien dagen België verlaten.

veilige landen

Onze regering besliste in 2011 dat asielzoekers die uit ‘veilige’ landen komen een versnelde procedure moeten doorlopen. De lijst ‘veilige herkomstlanden’ bevat zeven landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, India, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië.

Verdrag van Dublin

In 1990 ondertekenden Europese leiders dit verdrag. Het bepaalde welk land verantwoordelijk was voor de behandeling van de asielaanvraag van mensen op de vlucht. In 2003 werd het verdrag omgezet in een wet van de Europese Unie: de Dublin-verordening.

vluchtelingen

Als asielzoekers voldoen aan de definitie in de Conventie van Genève worden ze erkend als vluchteling.

vluchtelingenverdrag

Vluchtelingenverdrag = conventie van Genève. Ontstaan op 28 juli 1951. Het Vluchtelingenverdrag werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling.

voogd

Wettelijke vertegenwoordiger van een niet-begeleide minderjarige asielzoeker of andere niet-begeleide minderjarige nieuwkomer. Voogden staan deze kinderen bij tijdens heel de asiel- of andere procedures tot ze erkend worden of meerderjarig worden.

voogdijdienst

Deze dienst vormt en wijst voogden aan als wettelijke vertegenwoordiger van niet-begeleide minderjarige asielzoekers en andere niet-begeleide minderjarige nieuwkomers.