Geef nu groen licht aan noodzakelijke coronamaatregelen

#ikbensolidair kondigt code rood af voor het gebrek aan aandacht van regeringen voor migranten, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf in de coronacrisis. De partners van #ikbensolidair zijn verbijsterd over de onwil van overheden om noodzakelijke maatregelen te nemen voor de gezondheid van bijzondere doelgroepen, en gezien het besmettingsgevaar van corona dus ook voor de algemene volksgezondheid.

We bezorgden de Vlaamse regering meer dan 20 concrete voorstellen om gezondheidsrisico’s te beperken. Medewerking van het middenveld aan verschillende taskforces zorgde ervoor dat bevoegde ministers die voorstellen ter harte namen. Nu ook het rapport het Vlaams maatschappelijk relancecomité een aantal van die voorstellen opneemt en een tweede golf van coronabesmettingen zich aftekent, maken we de balans op.

We vragen daadkracht, in plaats van eindeloze gesprekken. Om het met de woorden van de Koning te zeggen: 'Er is dringend aandacht nodig voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt'.

Hieronder houden we een aantal maatregelen tegen het licht en vragen de regeringen om opnieuw de handen in elkaar te slaan om de crisis effectief én inclusief aan te pakken.

1. Dak- en thuislozen

#ikbensolidair vraagt een gecoördineerde 24-uursopvang en een overlegde test- en tracingstrategie voor alle dak- en thuislozen. De Vlaamse regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor:

· Crisisopvang van dak- en thuislozen d.m.v. 24-uursopvang voor alle mensen zonder woning;

· Daklozen een dak boven het hoofd bieden, om de gezondheidsrisico’s voor deze groep en voor de samenleving als geheel te beperken;

· Investeringen in veilige, gemeentelijke registratie voor mensen zonder wettig verblijf om zo de toegang tot gezondheidszorg, opvang en voedsel te garanderen.

2. Dringende medische hulp

#ikbensolidair vraagt een effectieve, laagdrempelige dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. De Vlaamse regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor:

· Het actief en systematisch uitreiken naar mensen met een hulpnood die onder de radar blijft, georganiseerd binnen de lokale gemeenschap en in samenwerking tussen welzijns- en zorgprofessionals en vrijwilligers;

· Investeringen in veilige, gemeentelijke registratie voor mensen zonder wettig verblijf om zo de toegang tot gezondheidszorg, opvang en voedsel te garanderen.

3. Huisvesting

#ikbensolidair vraagt een verlenging van de maatregelen tegen uithuiszettingen. Verleng de spertijd voor de opschorting van de opvang van erkende vluchtelingen in de federale opvang. Ga over tot de uitbreiding van de ‘melding tijdelijk wonen’ in Vlaanderen en alle gewesten.

De Vlaamse regering geeft rood licht voor een verlenging van de maatregelen tegen uithuiszettingen en voor een uitbreiding van het systeem van de ‘melding tijdelijk wonen’. De federale regering geeft rood licht voor een verlenging van de opvang van erkende vluchtelingen die de opvang moeten verlaten.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor een verruiming van de bekendheid en het toepassingsgebied van de maatregel ‘melding tijdelijk wonen’.

4. Bevelen om het grondgebied te verlaten

#ikbensolidair vraagt een opschorting van de bevelen om het grondgebied te verlaten en een tijdelijk verblijf voor mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. De federale regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

5. Inclusie

#ikbensolidair vraagt om in te zetten op een inclusieve en cultuursensitieve communicatie naar de doelgroepen. Zowel de Vlaamse als de federale regering geven hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor meer aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen door communicatie op maat en de inzet van tussenpersonen van vertrouwde generaties. ‘Verhoog de transparantie van onze media. Er is nood aan een breed samenwerkingsprogramma met verschillende mediapartijen, zowel m.b.t. innovatie als implementatie, ten aanzien van de betrouwbaarheid, diversiteit en vindbaarheid van informatie. Zorg voor permanente validatie en monitoring van de resultaten.’

6. Opvang voor alle asielzoekers

#ibensolidair vraagt om te zorgen voor een onmiddellijke opvang van alle asielzoekers, en alle asielzoekers die wensen te re-integreren in het opvangsysteem. De procedure met online afspraken werkt niet: mensen belanden wekenlang op straat. Zorg ondertussen voor begeleiding en omkadering bij het digitaal indienen van asielaanvragen.

De federale regering geeft rood licht voor een effectieve indiening van asielaanvragen en opvang voor alle asielzoekers

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

7. Opvang van niet-begeleide minderjarigen.

#ikbensolidair pleit voor 24/24u toegang tot de Dienst Voogdij en een aangepaste opvang in een OOC voor alle niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Dit zowel binnen als buiten de kantooruren, een proactief signalementsmechanisme voor NBMV en het aanduiden van een voogd voor alle NBMV binnen de 24u na het signalement aan de Dienst Voogdij.

De federale regering geeft rood licht voor een proactieve registratie van NBMV en voor een effectieve opvang en bescherming van deze jongeren

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

Alleen samen kunnen we de crisis vakkundig en menswaardig aanpakken

Dit is maar een greep uit de voorstellen van #ikbensolidair. Het is in ons aller belang dat deze voorstellen alsnog groen licht krijgen en effectief worden uitgevoerd. Taskforces laten draaien en meedelen dat de voorstellen zinvol zijn, maar ze niet uitvoeren of niet opnemen in het regeerakkoord, is geen vakkundig crisisbeheer.

Het maatschappelijke relancecomité merkt terecht op dat bij de uitwerking van herstelmaatregelen een bijzondere en systematische aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen. In een goede samenleving valt niemand uit de boot. Zeker in de huidige gezondheidscrisis kunnen we het ons als samenleving niet veroorloven dat doelgroepen aan hun lot worden overgelaten. Coronamaatregelen zullen pas effectief zijn als ze ook inclusief zijn.

We hebben elkaar nodig. Daarom vragen we nogmaals om de handen in elkaar te slaan en een inclusief beleid in voor deze gezondheidscrisis uit te werken. Zo kunnen we werkelijk de héle bevolking beschermen tegen een nieuwe opflakkering van het COVID-19 virus. Wat we samen doen, doen we beter!