Waarom vragen mensen asiel aan als ze al erkend zijn als vluchteling

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen maakte bekend dat onder meer Syriërs, maar ook Irakezen, Eritreeërs en Afghanen die de voorbije jaren al in een ander Europees land asiel hebben gekregen, alsnog naar België komen om hier opnieuw asiel te vragen. In juli ging het om 156 verzoekers, in augustus om 113. Maar waarom vragen mensen bij ons asiel aan als ze elders al erkend zijn als vluchteling? 

Mensen die al in een Europese lidstaat een beschermingsstatus hebben gekregen kunnen nog steeds asiel aanvragen in België. De Belgische vreemdelingenwet bepaalt dat het commissariaat hun aanvraag via een ontvankelijkheidsprocedure behandelt. Dit betekent dat het commissariaat hun aanvraag sneller behandelt.

De asieldienst zal dan nagaan of de status die zij in de andere lidstaat hebben daadwerkelijk is, zijnde actueel en voldoende. Doorgaans zal de asieldienst die persoon geen nieuwe status geven in België. Tenzij de verzoeker bijvoorbeeld kan aantonen dat de levensomstandigheden in de andere lidstaat een onmenselijke en vernederende behandeling zou uitmaken in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het gaat dus om een hoge drempel. Zo konden bijvoorbeeld kwetsbare families, waarvan familieleden een medische problematiek hadden, en reeds in Griekenland een beschermingsstatus hebben, toch nog een beschermingsstatus krijgen in België.

Om zulke secundaire bewegingen tegen te gaan is er nood aan een geharmoniseerd Europees asielbeleid van hoge kwaliteit. Vandaag is de kwaliteit van de asielprocedure en opvang van asielzoekers te verschillend tussen de lidstaten. Ook de situatie en rechten van mensen eens ze wel een beschermingsstatus hebben lopen sterk uiteen binnen de Europese Unie.

Eens mensen een status hebben verkregen in bepaalde EU-lidstaten zoals Griekenland, Italië en Bulgarije kunnen zij terechtkomen in een slechtere situatie dan asielzoekers. Ze worden na het verkrijgen van hun beschermingsstatus vaak aan hun lot overgelaten. Het VN-Vluchtelingenverdrag en de Europese Kwalificatierichtlijn bevatten wel een aantal minimumnormen over de sociale rechten van erkende vluchtelingen, zoals toegang tot sociale zekerheid of integratieprogramma’s. Het VN-Vluchtelingenverdrag stelt ook dat de verdragsstaten vluchtelingen  op dezelfde wijze moeten behandelen als nationale onderdanen. Maar zelfs al zouden er gelijke rechten op papier zijn, dan is dat nog niet zo in de praktijk.

Aangezien vluchtelingen en mensen met een beschermingsstatus vaak nog niet of niet voldoende de taal spreken, of er geen aangepaste integratieprogramma’s zijn, kan het voor hen bijzonder moeilijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Bovendien hebben vluchtelingen een beperkter sociaal netwerk dan nationale onderdanen, waardoor ze moeilijker kunnen wegraken uit mensonwaardige omstandigheden. Uitbuiting op de arbeidsmarkt en discriminatie komen vaker bij deze mensen.[1] Een individueel onderzoek blijft dan ook steeds noodzakelijk.

Maar ook beleidsniveau moeten de EU-lidstaten aangemoedigd worden om goede integratieprogramma’s en ondersteuning te bieden, en daarvoor ook de nodige middelen krijgen.

Één manier om deze secundaire bewegingen aan te pakken is de mogelijkheid voor begunstigden van internationale bescherming om zich na erkenning makkelijker in de EU te kunnen verplaatsen, net zoals EU-burgers dat kunnen. Eens asielzoekers een beschermingsstatus hebben verkregen moeten ze de mogelijkheid hebben om naar een andere lidstaat te verhuizen als ze daar bijvoorbeeld een economische activiteit kunnen uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld door het vrij verkeer van begunstigden van internationale bescherming te bewerkstelligen, of door hen sneller en makkelijker het statuut van langdurig ingezetene toe te kennen. Dat veronderstelt dat de beschermingsstatus verkregen in één lidstaat, ook wordt erkend in andere lidstaten.[2]

Op onze juridische helpdesk krijgen wij meermaals de vraag van Belgische werkgevers, die mensen die elders al een beschermingsstatus hebben, te werk willen stellen maar op juridische obstakels botsen omdat de status niet wordt erkend door België. Op Europees niveau een regeling uitwerken kan dus voor iedereen een meerwaarde zijn.

Als we van migratie een succesverhaal willen maken, dan moeten de mensen ook de kans krijgen om zich ook daadwerkelijk te integreren op een plaats waar ze een economische meerwaarde kunnen realiseren.                         


[1] Rafael Baroch en Oscar Lemmens, Interstatelijk vertrouwensbeginsel en niet-ontvankelijkheidsverklaring: Statushouders zonder bescherming, Asiel & Migrantenrecht, 2018, nr.10.

[2] Dergelijke aanbevelingen werden ook al geformuleerd in een studie aan het LIBE Committee: E.Guild, C. Costello, M. Garlick, V. Moreno-Lax, ML. Mouzourakis, New approaches, Alternative Avenues and Means of Access to Asylum Procedures for Persons seeking International Protection, Study requested by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 2014; en door Amnesty International European Institutions Office, Position Paper on the proposed Dublin reform, 25 November 2016, p.4)