Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk vzw is opgericht in 2015 en biedt een platform voor diverse vormen van vrijwilligersinzet voor mensen op de vlucht. De vzw brengt vrijwilligers bijeen die samenwerken in diverse vormen van organisaties: vrijwilligersverenigingen (vzw, feitelijke vereniging) en burgerinitiatieven (al of niet tijdelijke samenwerkingsverbanden).
Gastvrij netwerk en de ledenorganisaties zetten zich in voor een gastvrije en solidaire samenleving. Zij delen de missie en visie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waarmee ze samenwerken, maar werken op lokaal vlak in de eigen stad, of gemeente of provincie. Gastvrij Netwerk ondersteunt hen.

  • Vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, of de zogenaamde “vrijwilligerswet” geeft de volgende definitie: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. Drie elementen zijn van belang: (1) individuen zetten zich in in een organisatie die geen winst nastreeft; (2) onbezoldigd; (3) en vrijwillig. In principe kan niemand gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen.
  • Vrijwilligersverenigingen: Met vrijwilligersvereniging bedoelen we een groep mensen georganiseerd in een bepaalde rechtsvorm (zoals vzw of feitelijke vereniging). De groep streeft een bepaald doel na en volgt de regels van de rechtsvorm waarin de groep georganiseerd is.
  • Burgerinitiatieven: Een burgerinitiatief is een initiatief dat door een burger (of groep van burgers) wordt genomen om een probleem, thema of voorstel op de politieke agenda te zetten (lokaal, Vlaams, federaal, Europees) met als doel een oplossing of antwoord van de overheid op de situatie te krijgen. Een burgerinitiatief kan een vereniging zijn (vzw of feitelijke vereniging), maar kan er ook voor kiezen om niet op een bepaalde rechtsvorm terug te vallen.

Leden van Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk bestaat momenteel (midden 2021) uit 42 leden, met in totaal meer dan 1.500 vrijwilligers. De leden zijn lokale en bovenlokale autonome vrijwilligersgroepen - vzw’s, feitelijke verenigingen of burgerinitiatieven - in Vlaanderen en Brussel. De lokale – waarvan Sommige zijn al jaren actief, andere zijn recent, maar allemaal ondersteunen ze mensen op de vlucht, ongeacht hun verblijfstatuut. De vrijwilligers werken vanuit een vertrouwensrelatie. Zij zijn wegwijzers en brugfiguren, en bieden ondersteuning op vlak van taal, opleiding, werk, wonen, administratie, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk, administratie, ... Zij vullen hierbij professionele dienst- en hulpverlening aan en zetten in op lokale samenwerking.

De vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven richten zich ook tot de buurt waarin ze wonen. Zij informeren en sensibiliseren de gemeenschap. Zij brengen mensen met elkaar in contact en bouwen zo aan aan gastvrij en solidiaire samenleving.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijker identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven die werken voor mensen op de vlucht’.

  • We brengen verenigingen en individuen samen zodat ze onderling informatie, ervaring, goede praktijken en tips kunnen uitwisselen.
  • We zoeken gezamenlijk naar ondersteuning, o.a. door intervisie en vorming op maat.
  • We bundelen ervaringen van het werkveld en signaleren deze naar beleid en middenveldorganisaties.
  • We engageren ons om in de lokale contexten sociaal-culturele activiteiten te ontwikkelen die bruggen leggen en ‘samenleven’ bevorderen tussen mensen op de vlucht en brede bevolking.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

We ondersteunen de lidorganisaties bij hun hulpverlening aan mensen op de vlucht in hun lokale en bovenlokale context.

  • Onze lidorganisaties ondersteunen alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
  • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, persoonlijk en maatschappelijk, in functie van vragen en behoeften, zolang als nodig.
  • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

Relatie tot andere organisaties

Gastvrij Netwerk werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met andere organisaties die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich eveneens inzetten voor de thema’s asiel, vluchtelingen, migratie, integratie en samenleven.
Gastvrij Netwerk volgt ook de informatie- en studiedagen op van de betreffende overheidsdiensten.

Lid worden
Zijn jullie als vrijwilligers al actief in een vereniging of burgerinitiatief voor mensen op de vlucht en willen jullie lid worden van Gastvrij Netwerk? Neem contact met ons met gastvrijnetwerk@vluchtelingenwerk.be
Toolkit
Op zoek naar ideeën en tips over hoe je je vrijwilligerswerking kunt organiseren? Je vrijwilligers kunt ondersteunen en motiveren? Nieuwe vrijwilligers werven?
Op zoek naar informatie en tools die je kunnen helpen bij het onthaal en de begeleiding van mensen op de vlucht?
Wij verzamelen in onze Toolkit info en inspiratie.
Netwerkdagen
De jaarlijkse netwerkdagen bieden meer ruimte dan de gewone vergaderingen om mekaar te ontmoeten. Er wordt tijd uitgetrokken om met experten bepaalde thema’s van het werkterrein uit te diepen, met workshops, kennismaking en uitwisseling van ervaringen.