Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk is een platform voor lokale vrijwilligersorganisaties die mensen op de vlucht verwelkomen en op weg helpen. De organisaties zetten zich in voor een gastvrije en solidaire samenleving. Zij delen de missie en visie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar werken op lokaal vlak, in de eigen stad of gemeente. Gastvrij Netwerk ondersteunt hen. 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is het Gastvrij Netwerk?

De vzw werd opgericht in maart 2015 en brengt lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor mensen op de vlucht samen. De lokale groepen informeren en sensibiliseren de gemeenschap en werken actief mee aan de integratie van vluchtelingen.

Al deze groepen zijn autonoom in hun lokale werking. Ze streven naar goede contacten met lokale overheden, andere verenigingen en mensen uit de buurt of gemeente. Sommige groepen zijn al jaren actief, andere zijn dan weer vrij nieuw.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijker identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersorganisaties die werken voor mensen op de vlucht’.

 • We brengen verenigingen en individuen samen zodat ze onderling informatie, ervaring, goede praktijken en tips kunnen uitwisselen.
 • We zoeken gezamenlijk naar ondersteuning, o.a. door vorming op maat.
 • We bundelen ervaringen van het werkveld en signaleren deze naar beleid en middenveldorganisaties.
 • We engageren ons om in de lokale contexten sociaal-culturele activiteiten te ontwikkelen die bruggen leggen en ‘samenleven’ bevorderen tussen mensen op de vlucht en brede bevolking. 

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

We ondersteunen de lidorganisaties bij hun hulpverlening aan mensen op de vlucht in hun lokale context. 

 • Onze lidorganisaties ondersteunen alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
 • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, persoonlijk en maatschappelijk, in functie van vragen en behoeften, zolang als nodig.
 • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

Relatie tot andere organisaties

Gastvrij Netwerk werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met andere organisaties die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich eveneens inzetten voor de thema’s asiel, vluchtelingen, migratie, integratie en samenleven. Gastvrij Netwerk volgt ook de informatie- en studiedagen op van de betreffende overheidsdiensten.

Cera-project 'Gastvrij Netwerk Versterkt vrijwilligers voor mensen op de vlucht'

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Cera werkt Gastvrij Netwerk, samen met en op maat van lokale vrijwilligersorganisaties, aan een leerplatform om Gastvrij Netwerk te versterken, verder uit te bouwen én ons vrijwilligerswerk in beeld te brengen bij het brede publiek. 

Meer weten over dit project? Contacteer griet.jacques@vluchtelingenwerk.be 

Lid worden van Gastvrij Netwerk?

 • Al actief met een groep vrijwilligers voor mensen op de vlucht, of wil je een nieuwe groep oprichten? Om aan te sluiten bij Gastvrij Netwerk neem je contact op met het secretariaat voor meer informatie.
 • Bekijk alvast de statuten en het huishoudelijk reglement van Gastvrij Netwerk. Bespreek deze documenten binnen je groep.
 • Als je groep beslist om aan te sluiten, duiden jullie een contactpersoon aan die regelmatig naar de vergaderingen zal komen en vullen jullie het aansluitingsformulier in. Dat kun je hier downloaden.
 • Je bent nog niet aangesloten bij een groep, maar wil graag vrijwilligerswerk doen voor vluchtelingen in je buurt of regio? Dan brengt ons secretariaat je graag in contact met vrijwilligersgroepen in je buurt.

Contact/Secretariaat

Toolkit

Dit is de tweede editie van de handleiding voor vrijwilligersorganisaties die mensen op de vlucht ondersteunen. Ze legt met vele tips en voorbeelden uit wat deze organisaties (kunnen) doen, waarom ze hun inzet nodig achten en hoe ze werken.

De eerste editie verscheen in 2016 met subsidie van de Koning Boudewijn Stichting en het Gastvrij Fonds van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Daarna werden veranderingen in de regelgeving bijgehouden, leverden de netwerkleden praktijkvoorbeelden, informatie en suggesties aan en gaven medewerkers van professionele diensten feedback en goede raad.

Het resultaat van al deze uitwisseling is in de tweede editie verwerkt.

Hoofdstuk 1 gaat over de centrale plaats van vluchtelingen ongeacht hun juridisch statuut, de relatie van de verenigingen ten opzichte van de lokale overheidsdiensten, de aard van de hulpverlening, werving en binding van vrijwilligers.

Hoofdstuk 2 legt met voorbeelden uit hoe de lidorganisaties een maatschappelijke rol spelen. De huidige politieke en maatschappelijke tendensen rond migratie brengen nieuwe uitdagingen mee.

Hoofdstuk 3 gaat specifiek over vluchtelingen die internationale bescherming kregen en nieuwe burgers van onze samenleving worden. Bij hun integratie stoten ze op  onduidelijkheden en hindernissen. Met tips en voorbeelden wordt aangetoond waarom en hoe de verenigingen hen helpen op 11 terreinen van het dagelijks leven: recht op maatschappelijke integratie, wonen, integratie en inburgering, gezondheidszorg, gezinshereniging, kinderbijslag, schoolkosten en –toelage, school en zorg voor het kind, budgetbeheer, reizen en mobiliteit. 

Gehele toolkit

Toolkit voor lokale vrijwilligersorganisaties die mensen op de vlucht ondersteunen in Vlaanderen en Brussel

De Toolkit in onderdelen

Toolkit, hoofdstuk 1: achtergrond

Toolkit, hoofdstuk 2: maatschappelijke rol van de vrijwilligersorganisaties

Toolkit, hoofdstuk 3: huiswerk voor vluchteling en vrijwilliger. Hieronder de onderdelen en de links.

Inleiding

Checklist van het 'huiswerk' na erkenning

Recht op maatschappelijke integratie (OCMW-steun) 

Wonen. Op zoek naar een eigen adres

Inburgering en integratie

Gezondheidszorg

Recht op gezinshereniging

Kinderbijslag

Schoolkosten, school- en studietoelage

School en zorg voor het kind

Werk

Budgetbeheer en vaste kosten

Reizen en mobiliteit

Aanvulling Toolkit

Aanvulling op 6. Gezondheidszorg. Wat te doen bij ongeneeslijk ziek zijn en overlijden? 

Aanvulling op 13. Reizen en Mobiliteit. Teruggaan naar het land van herkomst. 

Aanvulling op 3.12. Budgetbeheer en vaste kosten. Problemen met elektriciteit, gas en water voorkomen.

Netwerkdagen

Netwerkdag 2017

Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseerde het Gastvrij Netwerk een netwerkdag in Globe Aroma, Brussel: een kans om ervaringen uit te wisselen over cruciale thema’s en om andere enthousiaste vrijwilligers (beter) te leren kennen.

 Verslagboek netwerkdag Gastvrij Netwerk 2017

 

Netwerkdag 2018

Op 24 november 2018 organiseerden Gastvrij Netwerk en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een tweede Netwerkdag 'Vrijwilligers voor mensen op de vlucht'. Met inspirerende workshops over samenwerking, hulp aan mensen zonder wettig verblijf, begeleiding van mensen op de vlucht naar een woning en job. 

 Verslagboek netwerkdag Gastvrij Netwerk 2018

 

Netwerkdag 2019

Op zaterdag 23 november organiseerde Gastvrij Netwerk voor de derde keer een netwerkdag van vrijwilligers voor mensen op de vlucht in de Kazerne Dossin. A.h.v. van gesprekstafels gingen we in op thema's als de sterktes van vrijwilligersverenigingen, hun verhalen en impact. We spraken met ervaringsdeskundigen van Mind-Spring en lieten de medewerkers van de Kazerne Dossin aan het woord over 'Omgaan met de dynamieken van polarisatie'.

Verslagboek netwerkdag Gastvrij Netwerk 2019