Nieuws

Cadeautip Sinterklaas: opbrengst kinderboek Lappelien gaat naar Vluchtelingenwerk

Lappelien

Het is 6 december en berenkoud. Sinterklaas en Piet brengen cadeautjes rond. Wat zullen ze het meisje Lenthe geven? Lenthe is heel verdrietig. Ze is met haar familie het land uit gevlucht. Onderweg is ze haar papa en broer Rachid kwijtgeraakt. De Sint heeft een goed idee. Hij geeft Lenthe een lieve lappenpop, Lappelien. Dankzij Lappelien kan Lenthe zich thuis voelen in haar nieuw land.

Dit ontroerende verhaal met prachtige illustraties van Bavo Maes brengt je helemaal in een winterse sfeer. Het is dan ook het prefecte verhaal om in deze periode voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar of voor jonge lezertjes vanaf 7 jaar.

Auteur Myriam Roelandt schenkt de opbrengst van het boek integraal aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen!

Beleidsnota zet in op verdere ontradingsmaatregelen en afbraak van rechten

Organisaties die bijgaande analyse van de beleidsnota Asiel en Migratie (november 2017) onderschrijven

Vandaag hebben de federale parlementsleden in de commissie Binnenlandse Zaken hun bespreking verdergezet van de beleidsnota Asiel en Migratie. In die nota (van 19/10/17) formuleert staatssecretaris Theo Francken zijn prioriteiten voor het komende jaar. Samen met 20 andere organisaties reikte Vluchtelingenwerk Vlaanderen de parlementsleden een uitgebreide analyse aan.

We vragen dat de beleidsmakers in het uitvoeren van hun beleid rekening houden met onze bezorgdheden, om zo een optimale rechtsbescherming te waarborgen.

Wat valt ons op wanneer we de jongste beleidsnota Asiel en Migratie lezen? De staatssecretaris blijft kiezen voor een beleid van wantrouwen, terugsturen en beperken van rechten. We herhalen nog eens de zorgwekkende punten die we eerder meegaven in ons persbericht van 30/10/2017:

  • De versnelde procedure voor bv. mensen die uit zogenaamde veilige landen komen en mensen die een meervoudige asielaanvraag indienden, terwijl iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle asielprocedure die ruimte laat voor een grondig onderzoek
  • De detentie van gezinnen met minderjarige kinderen, een fundamentele schending van de Rechten van het Kind
  • Het sluiten van deals met derde landen die de mensenrechten niet respecteren

Klik hier om de beleidsnota volledig te raadplegen. 

Onze uitgebreide analyse bij de beleidsnota kun je hier terugvinden

Platform kinderen op de vlucht stelt leeftijdsschatting in vraag

Vandaag, 11 oktober, stelt het Platform Kinderen op de Vlucht het rapport 'Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen' voor. Daaruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten (radiografie tanden pols, sleutelbeen) door een groot aantal wetenschappers in vraag gesteld wordt. De nood om deze methode te herzien werd zelfs opgenomen in een resolutie van het Europees Parlement in 2013. Daardoor worden sommige minderjarigen behandeld als meerderjarigen met alle gevolgen vandien. Vluchtelingenwerk is lid van het Platform Kinderen op de Vlucht. 

In 2015 en 2016 waren er meer dan 8000 niet-begeleide minderjarigen in België. Er werden in die periode 2483 twijfels uitgesproken over de leeftijd van deze jongeren. Wij stelden vast dat de verhouding van gevallen waarvoor er een twijfel uitgesproken wordt aanzienlijk gestegen is (23% van de gevallen in 2015, 44% van de gevallen in 2016). We weten dat in 69% van de gevallen de jongere meerderjarig verklaard werd. 

Voor de minderjarigen die onjuist meerderjarig verklaard worden zijn de gevolgen dramatisch en vaak onomkeerbaar. Deze minderjarigen kunnen niet begeleid worden door een voogd, hun asielaanvraag zal strenger behandeld worden omdat ze over hun leeftijd 'gelogen' hebben, hun toegang tot bescherming komt in het gedrang, de jongeren kunnen overgebracht worden naar een ander land, .... Dit alles heeft natuurlijk een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid en identiteit van de jongeren.

Het Platform en de vele organisaties die ons steunen hopen dat dit rapport zal bijdragen aan de hoognodige herziening van het huidige systeem, en zo op constructieve manier bij te dragen aan de invoering van regels en praktijken die elke minderjarige moeten helpen om de bescherming te krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.