Nieuws

Platform kinderen op de vlucht stelt leeftijdsschatting in vraag

Vandaag, 11 oktober, stelt het Platform Kinderen op de Vlucht het rapport 'Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen' voor. Daaruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten (radiografie tanden pols, sleutelbeen) door een groot aantal wetenschappers in vraag gesteld wordt. De nood om deze methode te herzien werd zelfs opgenomen in een resolutie van het Europees Parlement in 2013. Daardoor worden sommige minderjarigen behandeld als meerderjarigen met alle gevolgen vandien. Vluchtelingenwerk is lid van het Platform Kinderen op de Vlucht. 

In 2015 en 2016 waren er meer dan 8000 niet-begeleide minderjarigen in België. Er werden in die periode 2483 twijfels uitgesproken over de leeftijd van deze jongeren. Wij stelden vast dat de verhouding van gevallen waarvoor er een twijfel uitgesproken wordt aanzienlijk gestegen is (23% van de gevallen in 2015, 44% van de gevallen in 2016). We weten dat in 69% van de gevallen de jongere meerderjarig verklaard werd. 

Voor de minderjarigen die onjuist meerderjarig verklaard worden zijn de gevolgen dramatisch en vaak onomkeerbaar. Deze minderjarigen kunnen niet begeleid worden door een voogd, hun asielaanvraag zal strenger behandeld worden omdat ze over hun leeftijd 'gelogen' hebben, hun toegang tot bescherming komt in het gedrang, de jongeren kunnen overgebracht worden naar een ander land, .... Dit alles heeft natuurlijk een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid en identiteit van de jongeren.

Het Platform en de vele organisaties die ons steunen hopen dat dit rapport zal bijdragen aan de hoognodige herziening van het huidige systeem, en zo op constructieve manier bij te dragen aan de invoering van regels en praktijken die elke minderjarige moeten helpen om de bescherming te krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden. 

Politie verjaagt mensen op de vlucht - ngo's eisen duidelijke info en humanitaire hulp, geen machtsvertoon

Deze ochtend vond een grootschalige politieactie plaats in en rondom het Noordstation in Brussel. Daar overleven al verschillende maanden honderden mensen in schrijnende omstandigheden. Tijdens de actie werden een vijftigtal mensen opgepakt. De actie past in het huidige beleid van de regering, die weigert haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover deze mensen in nood en het kamp zo snel mogelijk wil ontmantelen. Daarvoor worden alle mogelijke middelen aangewend, wat de gevolgen ook zijn voor de mensen die er leven.

‘We willen geen tweede Calais in Brussel,’ verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze ochtend in de media. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Franstalige zusterorganisatie CIRÉ sluiten zich hierbij aan. Om een Belgisch Calais te vermijden, vragen zij de oprichting van een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor Transitmigranten, waar ook permanente juridische bijstand wordt verleend.

De overheid geeft tot vandaag geen gehoor aan deze oproep voor een menswaardig migratiebeleid maar ontkent de humanitaire noodsituatie en intimideert mensen met politieacties. Sommige mensen worden opgepakt. Op die manier houdt de overheid de problematiek weg van de camera’s en van de hulp van ngo’s en burgerinitiatieven. Als het probleem niet meer zichtbaar is, is er geen probleem meer...

Doordat de overheid geen actie onderneemt om humanitaire hulp te bieden, blijven deze mensen vastzitten in een onduidelijke en kwetsbare situatie. Zij hebben nood aan duidelijke juridische informatie over hun mogelijk recht op bescherming. Mensen kunnen geen geïnformeerde beslissing nemen als ze de hele dag eten en een verblijfsplaats moeten zoeken, en daarenboven ook nog eens politieacties moeten ontvluchten. De enige informatie die ze op dit moment krijgen van de overheid zijn flyers van de Dienst Vreemdelingenzaken met beperkte informatie.

Mensen die een asielvraag willen indienen, zullen dit niet doen als ze geen toegang hebben tot transparante juridische informatie. Ze zullen geen asiel aanvragen als ze bang zijn om aangehouden en teruggestuurd te worden wanneer ze bij de Dienst Vreemdelingenzaken aankloppen, of als ze door de Dublinprocedure dreigen teruggestuurd te worden naar een ander Europees land waar de omstandigheden erbarmelijk zijn, het recht op bescherming niet gegarandeerd is, ze geen familie hebben ...

Wij richten ons opnieuw tot de bevoegde autoriteiten en herhalen ons voorstel om een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor Transitmigranten op te richten en permanente juridische bijstand te organiseren. Deze humanitaire noodsituatie zal niet opgelost raken door mensen van het ene park naar het andere te verjagen. Mensen moeten de kans krijgen om uit deze mensonwaardige situatie te geraken. Het is aan de overheid om humanitaire hulp en de juiste juridische bijstand te bieden.

(Beeld: videostill uit VRT-reportage)

Spelenderwijs Nederlands leren in de Zomerbabbels

Zomerbabbels

Onze 'Zomerbabbels' voor asielzoekers en vluchtelingen zijn gedaan. Hoog tijd dus om eens te kijken hoe de Zomerbabbels juist verliepen! Projectmedewerkster van Vluchtelingenwerker Jana Struys en vrijwilliger Hélène Vanooteghem geven uitleg.

Voor wie zijn de Zomerbabbels bedoeld?

Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert samen met het Huis van het Nederlands in Brussel ‘Zomerbabbels Nederlands’ voor anderstaligen. De doelgroep is een mix van anderstalige Belgen en – niet-Belgen, waaronder vooral jonge asielzoekers en vluchtelingen. ‘Concreet zijn er twee soorten bijeenkomsten’, zegt Jana. ‘Allereerst zijn er Zomerbabbels voor jongeren vanaf zestien jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten voor anderstalige volwassenen die in de zomer hun Nederlands verder willen oefenen en meer over België te weten willen komen.’

Wat houden de Zomerbabbels in?

De Zomerbabbels zijn geen lessen of klas, maar een gelegenheid om Nederlands te spreken. ‘Daarbij praten de deelnemers op een ontspannen manier over allerlei onderwerpen in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige studenten zoals mezelf’, vertelt Hélène. ‘De Zomerbabbels voor jongeren bijvoorbeeld gaan vooral over jongerenonderwerpen. Soms doen we ook kosteloze uitstappen in Brussel om de jongeren spelenderwijs Nederlands te laten oppikken. Zo zijn we recentelijk naar de Zuidfoor en Manneke Pis gegaan.’ 

De studentenbegeleiders bereiden zich voor iedere sessie goed voor, en nemen materiaal, spelletjes en foto’s mee. Na elke sessie dienen de begeleiders ook een verslag in. ‘Dat wordt gevraagd omdat de Zomerbabbels een proefproject is. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil de praatsessies immers uitbreiden maar daarvoor is eerst een uitgebreide evaluatie nodig’, zegt Hélène.

Hoe verloopt de huidige editie?

‘Heel goed! Al is het soms wel wat chaotisch, doordat we met een open aanbod werken: de deelnemers hoeven zich vooraf niet in te schrijven. Maar ik voel vooral ook veel dankbaarheid, zowel bij de begeleiders als deelnemers’, vertelt medewerker van Vluchtelingenwerk Jana. ‘Deze zomer is er een wisselende opkomst, al zijn onze Zomerbabbels meestal wel goed gevuld. Bij de laatste bijeenkomsten was er wel een iets lagere opkomst. Geïnteresseerden mogen dus zeker nog langskomen.’ 

Waar en wanneer vinden de Zomerbabbels plaats?

‘De Zomerbabbels vinden drie keer per week plaats in juli en augustus: op maandag en woensdag van 14 tot 15u30 en donderdag van 16u tot 17u30 in het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen’, zegt Jana. 

Adres: Antwerpsesteenweg 34, 1000 Brussel (tussen het Noordstation en metrostation Ijzer).

Deze bijeenkomsten zijn volledig gratis. Geïnteresseerd? Schrijf je in via startpunt@vluchtelingenwerk.be of 02 225 44 00! Hopelijk tot gauw!