Inclusie

Vluchtelingenwerk streeft naar volwaardige inclusie van vluchtelingen en nieuwkomers in de ontvangende samenleving. Asielzoekers die een beschermingsstatus (erkende vluchteling of subsidiaire bescherming) krijgen, moeten in België een nieuw leven opbouwen. Het gaat hier om mensen met heel wat talenten. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. 

Tweerichtingsverkeer

Volwaardige inclusie bereiken we volgens Vluchtelingenwerk via ‘tweerichtingsverkeer’. Een succesvolle inclusie vraagt inspanningen van de vluchtelingen en van het gastland. Het is een lang proces dat heel wat jaren kan duren: van aankomst in ons land tot actieve participatie in het economische, sociale, culturele en politieke leven. Een inburgeringsattest of de Belgische nationaliteit zijn vaak veeleer tussenstops.  

Om het parcours naar inclusie concreet te maken, zet Vluchtelingenwerk in op drie domeinen.

1. Tewerkstelling

Mogen werken is een grondrecht. Tewerkstelling is een essentieel element bij een vlotte inclusie in ons land. Werkervaringen zijn ook een belangrijke meerwaarde bij een eventuele terugkeer naar het herkomstland. Toch zijn asielzoekers en vluchtelingen ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Vluchtelingenwerk vraagt dan ook om extra inspanningen te leveren zodat asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers makkelijker aan een job raken. 

2. Huisvesting

Kwetsbare groepen hebben het lastig op de Belgische huurmarkt. Vooral kandidaat-huurders met een migratie-achtergrond of die afhankelijk zijn van OCMW-steun vinden maar moeilijk een geschikte woning. Dat komt vooral door een gebrek aan goede en betaalbare woningen op de sociale en private huurmarkt. Maar ook discriminatie op de huurmarkt maakt het voor mensen met een migratie-achtergrond lastig om een dak boven het hoofd te vinden. Ook vluchtelingen die een verblijfsstatuut ontvangen vinden maar moeizaam een woning. Ze krijgen twee maanden tijd om zelf een woning te vinden. Daarna moeten ze de opvangvoorziening verlaten. Die termijn is voor velen te kort. 

3. Onderwijs

Jonge asielzoekers en vluchtelingen die toekomen in ons land, hebben recht op onderwijs zolang ze geen 18 jaar zijn. Zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het vervolg in hoger, universitair of volwassenonderwijs ijveren wij voor gelijke onderwijskansen; we detecteren drempels en doen beleidsvoorstellen.

Scholen willen rekening houden met de onderwijsbehoeftes van hun diverse klasgroepen maar voelen hierbij nog heel wat uitdagingen. Vluchtelingenwerk wil scholen stimuleren naar een brede schoolwerking via onderwijstafels en door goede voorbeelden in de kijker te zetten.

Vluchtelingenwerk wil scholen inspireren om een gastvrije school te worden, waar elk kind zich thuis voelt en kansen krijgt en waar het thema asiel en migratie op een correcte en onderbouwde wijze aan bod komt. We vragen dat er voldoende aandacht zou gaan naar verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen inzetten op een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers.
Heel wat vluchtelingen zijn hoogopgeleid. Soms behaalden ze  in hun land van herkomst een diploma maar wordt het hier niet gelijkwaardig verklaard met een Vlaams diploma. Het diploma wordt door werkgevers ook niet altijd (h)erkend. Daarom zetten sommige vluchtelingen hun studie voort binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat is vaak de enige optie om werk te vinden volgens hun opleidingsniveau. Vluchtelingenwerk pleit ervoor om vluchtelingen die willen studeren maximaal te ondersteunen en voor te bereiden. We vragen ook aan werkgevers om open te staan voor de talenten van vluchtelingen.