Elim Steunpunt Vluchtelingen

Onthaal en activiteiten om mensen op de vlucht te ondersteunen, te begeleiden en te integreren in onze samenleving, ongeacht hun verblijfsstatuut.

De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren,  ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. Ten gevolge van de grote vluchtelingentoeloop van de laatste jaren ligt de nadruk op het onthaal en het organiseren van activiteiten om die mensen te ondersteunen, te begeleiden en te integreren in onze samenleving,  ongeacht het al  dan niet hebben van een verblijfsstatuut. Daarnaast willen wij een multicultureel en gastvrij samenleven in de regio Roeselare bevorderen. De vzw is neutraal en heeft geen bindingen met religieuze en / of politieke organisaties.

Ons doel:

 • Daadwerkelijk hulp bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren op alle terreinen, m.a.w. zowel administratief, als psychologisch.
 • Activiteiten ontplooien ter bevordering van hun integratie.
 • Deelname aan overleg op lokaal, regionaal, provinciaal, gewestelijk en nationaal niveau.
 • Schending van de rechten van de vluchtelingen aan de kaak stellen en aankaarten bij (de lokale) overheden en doorspelen aan nationale en internationale organisaties, zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV), UNIA, Amnesty  International, e.a.
 • Bij het brede publiek het maatschappelijk draagvlak verbreden wat betreft de principes, opgesomd in onze visie.
Activiteiten
 • Onthaal en ondersteuning :  iedere maandag van 14.00 – 17.00 u. en donderdag van 10.00 tot 12.00 u. Iedere allochtoon, mensen met en zonder papieren kunnen hier terecht voor vragen, problemen, dossier, hulp…….
 • Xenia – vrouwenwerking :  de donderdag om de veertien dagen van 13.45 – 16.00 u.Vrouwen van verschillende nationaliteiten samen brengen om tijdens de aangeboden activiteiten vriendinnen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Xenia wil een groep zijn waar vrouwen zich thuis voelen en op verhaal kunnen komen. Er is steeds aandacht voor de familie, kinderen, asielprocedure, .…
 • Huiswerkklas :  iedere maandag en donderdag van 16.00 – 17.30 u. Minder kansrijke kinderen uit buurtscholen ervaren problemen bij het maken van hun huiswerk.   Voor een aantal gezinnen is deze extra begeleiding niet mogelijk omwille van verschillende redenen: enge behuizing, beperkte opleiding van de ouders, tijdsgebrek bij de ouders,…
 • Praatgroep Nederlands : iedere woensdag van 19.00 – 20.15 u.  Allochtonen, die al een tijdje in België verblijven en al wat Nederlands spreken en begrijpen, kunnen hier wat nog méér oefenen om vlotter te spreken. Er wordt gepraat in kleine groepjes rond allerlei onderwerpen.
 • Lessen Nederlands : iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30 u. en donderdag van 09.00u - 11.00u. Voor anderstaligen, die wachten op papieren of zonder papieren in het land verblijven en die niet terecht kunnen in het officieel  onderwijs.
 • Nieuws uit Elim, ons driemaandelijks tijdschrift.
 • Jaarlijks Multi-Cultureel Ontmoetingsfeest.  Doel van het evenement is allochtonen en autochtonen met elkaar kennis te laten maken en van elkaars culturen te laten proeven. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan wederzijds respect en begrip voor elkaar in onze hedendaagse multiculturele samenleving.
 • Bezoek aan ons huis en getuigenis.  Scholen, groepen, organisaties……kunnen bij ons op bezoek komen of kunnen één van onze medewerkers laten getuigen in hun school, groep, organisatie….

 

Contactgegevens

Gasstraat 19
8800 Roeselare


+32 (0) 51 21 27 90
elim.steunpunt@gmail.com
Contactpersoon : Chris Vereecke, voorzitter, Groene Herderstraat 15, 8800 Rumbeke
Tel. 051 252765 / e-mail : chrisvereecke@skynet.be

Adres

Groene Herderstraat 15
8800 Roeselare
België