Het hoger belang van het kind in Dublin III- procedures

De  Dublin III-Verordening  bevat  enkele  bepalingen  die  het  hoger  belang  van  het  kind waarborgen. Wanneer een andere lidstaat verantwoordelijk is voor het verzoek om internationale bescherming, moet België (of eender welke andere lidstaat  die een verzoeker terugstuurt i.k.v. een Dublinprocedure) nagaan of een transfer wel in het belang van het kind is. In deze nota gaan we na hoe de Dienst Vreemdelingenzaken, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  (Hierna: “RvV”)  en  advocaten  omgaan  met  het  beginsel  van  het hoger belang van het kind.  Dit doen we op basis van een analyse van de Dublinrechtspraak van de RvV.

Download