Nieuws

Middenveldorganisaties en gemeenten verwelkomen jonge vluchtelingen en vragen nieuw engagement

Welkom en veel geluk #ikbensolidair #degeluksbrengers

 

Gisteren kwamen 18 jonge vluchtelingen zonder ouders, uit Griekenland, aan in ons land
Samen met alle partners van #ikbensolidair en de coalitie van solidaire steden en gemeenten verwelkomen we hen en wensen we hen veel geluk. We zijn dat België deze kinderen opvangt en roepen samen onze regering tot een nieuw engagement.  Er leven nog heel wat van deze kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen terwijl de coronacrisis hevig woedt. Wil jij jonge vluchtelingen ook welkom heten? Dat kan op verschillende manieren: door je facebookprofiel te veranderen, een brief te sturen naar je gemeenteje actief in te zetten als vrijwilliger of door ons financieel te steunen.

Lees hieronder het volledige persbericht dat we hierover vandaag uitstuurden. 

Persbericht 05/08/2020 - 18 kinderen zonder ouders of andere voogd uit Griekse vluchtelingenkampen kwamen vandaag aan in België. De coalitie van solidaire steden en gemeenten en de lidorganisaties van #ikbensolidair verwelkomen hen van harte en wensen hen veel geluk in ons land. Ze vinden het positief dat België deze kinderen overbrengt en roepen samen de regering op tot een nieuw engagement. Er leven nog heel wat van deze kinderen in Griekse vluchtelingenkampen terwijl de coronacrisis hevig woedt.

De coalitie van solidaire steden en gemeenten telt voorlopig volgende leden: Brugge, Gent, Halle, Leuven, Lichtervelde en Veurne. Deze zes gaven aan dat ze bereid zijn meer niet-begeleide minderjarigen in hun stad of gemeente op te vangen, als België zich engageert om meer kinderen vanuit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden over te brengen.

 “Vandaag vond de relocatie plaats van 18 kinderen zonder ouders of voogd uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Laat dit een nieuw, veilig begin zijn voor deze 18 kinderen. We heten hen dan ook welkom en wensen hen veel geluk.”,zegt burgemeester van Brugge, Dirk De fauw. “Als stad vinden we dat dat er meer kunnen zijn. Wanneer de volgende kinderen overgebracht worden, zullen we een aantal daarvan met open armen verwelkomen en opvangen in onze eigen stad.”

 

“Leuven gelooft, samen met het platform van mensenrechten-, vluchtelingen- en armoedeorganisaties #ikbensolidair, dat er meer mogelijk is”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera, “Leuven is bereid om ook bij een groter Belgisch engagement samen te werken met de federale overheid en kinderen op te vangen.”
“We willen hiermee een belangrijk signaal geven aan de Belgische regering: wij als stad Leuven willen een inspanning doen om ons solidair op te stellen met Griekenland en de kwetsbare mensen in de kampen”, vervolgt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

 

Europese solidariteit

Eef Heylighen (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), woordvoerder voor de leden van #ikbensolidair, een partnerschap van armoede-, mensenrechten-, en vluchtelingenorganisaties treedt deze boodschap bij: ”We vinden het positief dat België deze 18 kinderen overbrengt. Het is een mooie uiting van Europese solidariteit, maar België kan absoluut meer doen. De situatie in de Griekse vluchtelingenkampen is onmenselijk. Er is nauwelijks toegang tot sanitaire voorzieningen, goede medische zorg, onderwijs of ontspanningsmogelijkheden. Het risico op verkrachting en misbruik is er groot.”

Het Belgisch engagement kwam er nadat de Europese Commissie in maart een oproep hierover lanceerde naar alle lidstaten toe. De Europese commissie vroeg de lidstaten een nieuwe thuis te bieden aan 1600 kinderen die alleen overleven in en rond de overbevolkte Griekse Reception and Identification Centers, de beruchte ‘hotspots’ op de eilanden.

“Ook het partnerschap #ikbensolidair dringt hier al langer op aan,” zegt Eef Heylighen. “Wij hopen dat de Belgische regering zich snel uitspreekt over een bijkomend engagement en ook andere kwetsbare mensen niet in de steek laat. Nog steeds zitten zo’n 30 000 mensen op de vlucht vast op de Griekse eilanden, en de situatie is er sinds maart niet op verbeterd. De relocatie van 18 kinderen is een mooi begin, maar België kan nog meer solidariteit tonen”, zegt Eef Heylighen.    

In vergelijking met andere lidstaten is het engagement dat ons land tot nu toe nam heel beperkt: Frankrijk kondigde aan 750 mensen, waarvan 350 niet-begeleide minderjarigen, uit Griekeland op te nemen. Portugal zal 500 jongeren opvangen en Finland 100. Duitsland zou in totaal tussen de 350 en 500 kinderen laten overkomen en ving bovendien al andere kwetsbare profielen op.

Wachten op een bijkomende Belgische bijdrage

Het is praktisch zeker haalbaar meer minderjarigen op te vangen. Dit kan gefaseerd gebeuren. “Relocatie werkt. Het biedt een oplossing voor de situatie in Griekenland en het voorkomt dat de kinderen een lang en risicovol migratietraject zouden aanvatten”, zegt Eef Heylighen. Het draagvlak daarvoor is groot, zowel bij burgers als bij steden en gemeenten. In België ondertekenden meer dan 26 000 mensen de petitie van Amnesty International voor een relocatie van de meest kwetsbaren. De voorbije maanden ontstond dus ook een coalitie van solidaire steden en gemeenten. In andere gemeenten staat het punt nog geagendeerd. Vele burgers en organisaties schrijven hun gemeente aan zodat deze zich bij het initiatief zouden aansluiten.  

Wat is #ikbensolidair

#ikbensolidair is een partnerschap van verschillende mensenrechten-, vluchtelingen-, en armoedeorganisaties dat al sinds het begin van de coronacrisis in ons land opkomt voor de rechten van kwetsbare mensen die vergeten worden in deze crisis.
Op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair vind je alle deelnemende organisaties.

 

Meer info + interviews (met de organisaties en gemeenten):

Eef Heylighen, persverantwoordelijke Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 0473 88 65 97

 

 

 

 

 

 

Geef nu groen licht aan noodzakelijke coronamaatregelen

#ikbensolidair kondigt code rood af voor het gebrek aan aandacht van regeringen voor migranten, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf in de coronacrisis. De partners van #ikbensolidair zijn verbijsterd over de onwil van overheden om noodzakelijke maatregelen te nemen voor de gezondheid van bijzondere doelgroepen, en gezien het besmettingsgevaar van corona dus ook voor de algemene volksgezondheid.

We bezorgden de Vlaamse regering meer dan 20 concrete voorstellen om gezondheidsrisico’s te beperken. Medewerking van het middenveld aan verschillende taskforces zorgde ervoor dat bevoegde ministers die voorstellen ter harte namen. Nu ook het rapport het Vlaams maatschappelijk relancecomité een aantal van die voorstellen opneemt en een tweede golf van coronabesmettingen zich aftekent, maken we de balans op.

We vragen daadkracht, in plaats van eindeloze gesprekken. Om het met de woorden van de Koning te zeggen: 'Er is dringend aandacht nodig voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt'.

Hieronder houden we een aantal maatregelen tegen het licht en vragen de regeringen om opnieuw de handen in elkaar te slaan om de crisis effectief én inclusief aan te pakken.

1. Dak- en thuislozen

#ikbensolidair vraagt een gecoördineerde 24-uursopvang en een overlegde test- en tracingstrategie voor alle dak- en thuislozen. De Vlaamse regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor:

· Crisisopvang van dak- en thuislozen d.m.v. 24-uursopvang voor alle mensen zonder woning;

· Daklozen een dak boven het hoofd bieden, om de gezondheidsrisico’s voor deze groep en voor de samenleving als geheel te beperken;

· Investeringen in veilige, gemeentelijke registratie voor mensen zonder wettig verblijf om zo de toegang tot gezondheidszorg, opvang en voedsel te garanderen.

2. Dringende medische hulp

#ikbensolidair vraagt een effectieve, laagdrempelige dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. De Vlaamse regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor:

· Het actief en systematisch uitreiken naar mensen met een hulpnood die onder de radar blijft, georganiseerd binnen de lokale gemeenschap en in samenwerking tussen welzijns- en zorgprofessionals en vrijwilligers;

· Investeringen in veilige, gemeentelijke registratie voor mensen zonder wettig verblijf om zo de toegang tot gezondheidszorg, opvang en voedsel te garanderen.

3. Huisvesting

#ikbensolidair vraagt een verlenging van de maatregelen tegen uithuiszettingen. Verleng de spertijd voor de opschorting van de opvang van erkende vluchtelingen in de federale opvang. Ga over tot de uitbreiding van de ‘melding tijdelijk wonen’ in Vlaanderen en alle gewesten.

De Vlaamse regering geeft rood licht voor een verlenging van de maatregelen tegen uithuiszettingen en voor een uitbreiding van het systeem van de ‘melding tijdelijk wonen’. De federale regering geeft rood licht voor een verlenging van de opvang van erkende vluchtelingen die de opvang moeten verlaten.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor een verruiming van de bekendheid en het toepassingsgebied van de maatregel ‘melding tijdelijk wonen’.

4. Bevelen om het grondgebied te verlaten

#ikbensolidair vraagt een opschorting van de bevelen om het grondgebied te verlaten en een tijdelijk verblijf voor mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. De federale regering geeft hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

5. Inclusie

#ikbensolidair vraagt om in te zetten op een inclusieve en cultuursensitieve communicatie naar de doelgroepen. Zowel de Vlaamse als de federale regering geven hiervoor rood licht.

Het maatschappelijk relancecomité pleit voor meer aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen door communicatie op maat en de inzet van tussenpersonen van vertrouwde generaties. ‘Verhoog de transparantie van onze media. Er is nood aan een breed samenwerkingsprogramma met verschillende mediapartijen, zowel m.b.t. innovatie als implementatie, ten aanzien van de betrouwbaarheid, diversiteit en vindbaarheid van informatie. Zorg voor permanente validatie en monitoring van de resultaten.’

6. Opvang voor alle asielzoekers

#ibensolidair vraagt om te zorgen voor een onmiddellijke opvang van alle asielzoekers, en alle asielzoekers die wensen te re-integreren in het opvangsysteem. De procedure met online afspraken werkt niet: mensen belanden wekenlang op straat. Zorg ondertussen voor begeleiding en omkadering bij het digitaal indienen van asielaanvragen.

De federale regering geeft rood licht voor een effectieve indiening van asielaanvragen en opvang voor alle asielzoekers

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

7. Opvang van niet-begeleide minderjarigen.

#ikbensolidair pleit voor 24/24u toegang tot de Dienst Voogdij en een aangepaste opvang in een OOC voor alle niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Dit zowel binnen als buiten de kantooruren, een proactief signalementsmechanisme voor NBMV en het aanduiden van een voogd voor alle NBMV binnen de 24u na het signalement aan de Dienst Voogdij.

De federale regering geeft rood licht voor een proactieve registratie van NBMV en voor een effectieve opvang en bescherming van deze jongeren

Het maatschappelijk relancecomité deed geen aanbevelingen rond deze dringende kwestie.

Alleen samen kunnen we de crisis vakkundig en menswaardig aanpakken

Dit is maar een greep uit de voorstellen van #ikbensolidair. Het is in ons aller belang dat deze voorstellen alsnog groen licht krijgen en effectief worden uitgevoerd. Taskforces laten draaien en meedelen dat de voorstellen zinvol zijn, maar ze niet uitvoeren of niet opnemen in het regeerakkoord, is geen vakkundig crisisbeheer.

Het maatschappelijke relancecomité merkt terecht op dat bij de uitwerking van herstelmaatregelen een bijzondere en systematische aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen. In een goede samenleving valt niemand uit de boot. Zeker in de huidige gezondheidscrisis kunnen we het ons als samenleving niet veroorloven dat doelgroepen aan hun lot worden overgelaten. Coronamaatregelen zullen pas effectief zijn als ze ook inclusief zijn.

We hebben elkaar nodig. Daarom vragen we nogmaals om de handen in elkaar te slaan en een inclusief beleid in voor deze gezondheidscrisis uit te werken. Zo kunnen we werkelijk de héle bevolking beschermen tegen een nieuwe opflakkering van het COVID-19 virus. Wat we samen doen, doen we beter!

700 mannen, vrouwen en kinderen op straat: Online coronaproof asielprocedure faalt

Gisteren berichtten de media over de veroordelingen van ons land op het vlak van de opvang voor asielzoekers. De Belgische overheid werd al tientallen keren veroordeeld omdat het asielzoekers de opvang weigert waar ze wettelijk recht op hebben en dat in volle coronacrisis. Meer dan 700 asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, wachten op een afspraak en opvang. Ook Vluchtelingenwerk kwam daarbij aan bod. Hieronder vind je ter info ons volledige standpunt en onze vraag.

 

Meer dan 700 mensen op de vlucht, waaronder gezinnen met kinderen, leven vandaag op straat door een falende, online asielprocedure waardoor ze geen opvang krijgen. Deze werd in het leven geroepen naar aanleiding van de coronacrisis en is nog steeds niet opgeheven. De Belgische overheid werd de laatste weken nochtans al tientallen keren veroordeeld omdat het asielzoekers de opvang weigert waar ze wettelijk recht op hebben.

‘De drempels om asiel aan te vragen, liggen vandaag duidelijk veel te hoog’, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Als de overheid deze digitale procedure wil behouden, zal ze asielzoekers moeten helpen om het aanvraagformulier in te vullen, en zal ze hen meteen opvang moeten geven. De huidige praktijk schaadt mensen en is onwettig. Finaal willen wij terug naar de procedure waarbij asielzoekers zich fysiek kunnen aanmelden en onmiddellijk opvang krijgen.'

‘Wij hopen dat deze veroordelingen iets in beweging zetten. Wij kaarten deze problemen al sinds maart aan, maar botsten de voorbije maanden telkens op een muur. Deze procedure met online afspraken werkt niet: mensen belanden wekenlang op straat.’

Lange wachtrijen

Bij het begin van de lockdown werd de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten. Niemand kon asiel aanvragen waardoor ze geen recht op opvang hadden en op straat terecht kwamen. Na een paar weken   werd een systeem ingevoerd waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om live asiel aan te vragen. Het duurt soms weken voor ze uitgenodigd worden en terwijl ze wachten, geeft Fedasil hen geen opvang.

Vluchtelingenwerk trekt dagelijks de straat op met haar vrijwilligers om mensen op de vlucht te helpen met hun online registratie. ‘Die mensen zijn de wanhoop nabij en overleven in tentjes of gewoon op straat,’ zegt Charlotte Vandycke.

‘Die mensen zijn de wanhoop nabij en overleven in tentjes of gewoon op straat'

‘Het is de taak van de overheid om aan asielzoekers de boodschap te geven dat ze geen dak boven hun hoofd zullen vinden.’

‘We vinden het evenmin onze taak om de mensen te informeren over de redenen van de lange wachttijden of het gebrek aan een antwoord op hun registratie-aanvraag. Het is de taak van de overheidsdiensten om zelf duidelijk en transparant te communiceren.’

Gezinnen met kinderen op straat

De reden voor het opstarten van de online registratie was om gezondheidsrisico’s tijdens de coronacrisis in te perken. Toch staan er nu meer mensen voor steeds langere tijd op straat, wat de gezondheidsrisico’s doet toenemen in plaats van afnemen.

Wie geluk heeft, vindt tijdelijk onderdak in de daklozenopvang, maar veel asielzoekers, waaronder ook gezinnen met kinderen, staan op straat.

De voorbije weken dienden heel wat onder hen, met de hulp van een advocaat, bij de arbeidsrechtbank een eenzijdig verzoekschrift in om hun recht op opvang af te dwingen. De opvangwet zegt namelijk dat een asielzoeker opvang moet krijgen, zodra hij kenbaar maakt dat hij asiel wil vragen.

Dat leidde de jongste weken tot tientallen vonnissen waarin Fedasil werd veroordeeld om onmiddellijk opvang te verlenen. Het gaat ook niet alleen om alleenstaande mannen, maar ook om vrouwen en gezinnen met kinderen.

Grootste daklozencentrum sluit deuren

Gisteren werd bekend gemaakt dat door een gebrek aan financiële steun een van de grootste opvanglocaties in Brussel eind deze maand zijn deuren zal sluiten. Ook vandaag verklaart de minister van Asiel en Migratie Maggie De Block in de pers dat mensen op de vlucht in afwachting van hun asielaanvraag altijd een beroep kunnen doen op daklozenopvang. 'Niemand zou op straat moeten leven, zeker niet in coronatijden'

Niemand zou op straat moeten leven, zeker niet in coronatijden. Het recht op huisvesting is een basisrecht. Er is nu dringend nood aan deftige en menswaardige opvang voor iedereen zodat niemand op straat moet overleven!