Nieuws

Wat zeggen de partijen?

Het is bijna zover, op 26 mei trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Al enkele maanden roepen we op om te stemmen voor een echt asielbeleid dat mensen op de eerste plaats zet. De mensenrechten staan dan ook centraal in onze aanbevelingen aan politici en beleidsmakers. Maar wat zeggen de partijen zelf?

Op zaterdag 11 mei werd al heel wat duidelijkheid gegeven tijdens het grote asieldebat dat we organiseerden in de KVS. De onderwerpen liepen uiteen en de meest relevante thema’s passeerden de revue. Kleinschalige of collectieve opvang? Een menselijk terugkeerbeleid? Opvang in eigen regio? Hier kan je het verslag lezen.

Een onvermoeibare beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen stroopte intussen de websites van de Vlaamse partijen af, doorpluisde hun partijprogramma’s en vatte die samen in een overzichtelijke tabel, om ze af te toetsen aan onze vijf belangrijkste stellingen. Het resultaat van dit huzarenstukje kan je hier terugvinden.

Trek deze zondag geïnformeerd met ons naar de stembus, en kies voor een asielbeleid dat mensen voorop zet.

Booklets met goede praktijken op vlak van wonen, werk en onderwijs

Ben je benieuwd naar onze nieuwe publicaties met 'goede praktijken' op het vlak van wonen, werken en onderwijs? Wil je leren van organisaties en beleidsmakers die 'out of the box' denken en handelen om sociale grondrechten te realiseren? 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte drie booklets samen met ORBIT vzw als inspiratie voor praktijkwerkers, lokale overheden en overheidsactoren. Je kan ze hieronder gratis downloaden.

Organisaties vragen volgende regering minstens 8085 vluchtelingen uit te nodigen

11.11.11, Beweging.net, Caritas International, Orbit VZW, Oxfam en Vluchtelingenwerk Vlaanderen vragen de volgende regering om over de komende drie jaar minstens 8.085 vluchtelingen te hervestigen. De organisaties pleiten daarbij voor een meerjarenprogramma zodat een betere planning mogelijk is.

Vandaag hebben mensen op de vlucht bijna geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. Mensen op de vlucht moeten vaak langs gevaarlijke routes om Europa te bereiken. Samen met andere legale toegangswegen is hervestiging een belangrijk instrument om de vraag naar mensensmokkel te doen afnemen.

Voor de berekening van het Belgische aandeel hebben we rekening gehouden met voorstellen en aanbevelingen die de voorbije jaren op EU-niveau werden gedaan. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het bevolkingsaantal, het werkloosheidscijfer, het gemiddeld aantal spontane aanvragen... Hoe we exact tot die berekening komen, kan je hier terugvinden

1,4 miljoen vluchtelingen hebben nood aan hervestiging

Het uiteindelijk doel is dat België op een structurele manier haar aandeel vervult zodat aan de wereldwijde hervestigingsnoden kan worden tegemoet gekomen. Die noden zijn hoog. UNHCR schat het aantal vluchtelingen die nood hebben aan hervestiging voor 2019 op 1,4 miljoen.

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. Mensen op de vlucht reizen vaak langs gevaarlijke routes om Europa te bereiken. Samen met andere legale toegangswegen is hervestiging een belangrijk instrument om de vraag naar mensensmokkel te doen afnemen.

Hervestiging én asiel aanvragen

We benadrukken daarbij dat hervestiging nooit in de plaats mag komen van het aanvragen van asiel op het grondgebied. Het is samen met andere legale toegangswegen, zoals humanitaire visa op basis van een coherent en transparant beleid, een én-én verhaal.

We vragen ook een duidelijk wettelijk kader. Momenteel bestaat er immers geen juridisch kader voor hervestiging: noch voor het vastleggen van de Belgische hervestigingsengagementen, noch voor de hervestigingsprocedure zelf. We stellen voor dat er voor beide aspecten een wettelijk kader wordt uitgewerkt. Dat komt niet alleen de transparantie ten goede, maar het proces zal ook vlotter kunnen verlopen en efficiënter zijn.

250 mensen op de vlucht in onzekerheid door stop hervestiging Theo Francken

Het gebrek aan een duidelijk politiek engagement over een langere periode maakt hervestigingsmissies minder voorspelbaar en bemoeilijkt een efficiënte planning. Het gebrek aan een dergelijk kader leidde er toe dat op 25 oktober 2018 de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, eenzijdig kon beslissen om de hervestiging van vluchtelingen voorlopig stop te zetten. Hierdoor bleven een 250-tal mensen die klaar stonden om te vertrekken, tot voor kort, achter in onzekerheid. Door een wettelijk kader uit te werken kunnen we dergelijke scenario’s zoveel mogelijk vermijden.

Met dit voorstel geven we de volgende regering de tools in handen om een écht structureel hervestigingsbeleid uit te werken, en de Belgische engagementen waar te maken om bij te dragen aan een eerlijkere verdeling van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van vluchtelingen.