Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk vzw is opgericht in 2015 en biedt een platform voor diverse vormen van vrijwilligersinzet voor mensen op de vlucht. De vzw brengt vrijwilligers bijeen die samenwerken in diverse vormen van organisaties: vrijwilligersverenigingen (vzw, feitelijke vereniging) en burgerinitiatieven (al of niet tijdelijke samenwerkingsverbanden).

Gastvrij netwerk en de lidorganisaties zetten zich in voor een gastvrije en solidaire samenleving. Zij delen de missie en visie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waarmee ze samenwerken, maar werken op lokaal vlak in de eigen stad, of gemeente of provincie. Gastvrij Netwerk ondersteunt hen.

Leden van Gastvrij Netwerk

Gastvrij Netwerk bestaat momenteel (midden 2021) uit 40 leden, met in totaal meer dan 1.500 vrijwilligers. De leden zijn lokale en bovenlokale autonome vrijwilligersgroepen - vzw’s, feitelijke verenigingen of burgerinitiatieven - in Vlaanderen en Brussel. Sommige zijn al jaren actief, andere zijn recent, maar allemaal ondersteunen ze mensen op de vlucht, ongeacht hun verblijfstatuut. De vrijwilligers werken vanuit een vertrouwensrelatie. Zij zijn wegwijzers en brugfiguren, en bieden ondersteuning op vlak van taal, opleiding, werk, wonen, administratie, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk, administratie, ... Zij vullen hierbij professionele dienst- en hulpverlening aan en zetten in op lokale samenwerking.

De vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven richten zich ook tot de buurt waarin ze wonen. Zij informeren en sensibiliseren de gemeenschap. Zij brengen mensen met elkaar in contact en bouwen zo aan een gastvrije en solidiaire samenleving.

Een plek vol diversiteit waar mensen op de vlucht verwelkomt en ondersteund worden.
vzw EVA-centrum zet zich in voor armoedebestrijding, solidariteit en buurtwerking. Iedereen is welkom!
Filet Divers is een verbindend en versterkend kansencentrum waar armen het woord nemen en een sociale kruidenier.
Onthaal en ondersteuning van vluchtelingen: o.a. naaiatelier, huiswerkbegeleiding, praatgroepen Nederlands en woonbegeleiding.
Gastvrij Wuustwezel is een vrijwilligersgroep, een onthaalgroep voor mensen die uit een ander land in Wuustwezel komen wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun toekomst perpectief te geven.
Wij zetten ons structureel in voor verbinding en integratie, zowel als onze vrijwilligers en onze deelnemers bestaan uit mensen met uiteenlopende achtergronden.
150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 14 verschillende projecten: woonhulp, werkhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke, ...
Een privé-initiatief met roots in Kasterlee. Maar liefst 23 stichtende leden werken samen om erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen een kans te geven op een zelfstandig bestaan.
Het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen zet zich in voor mensen op de vlucht en voor diegenen die te weinig kansen hebben/krijgen om aan de armoede en het sociaal isolement te ontsnappen.
Een feitelijke vereniging die vrijwilligers verwelkomt uit de gemeenten Willebroek, Bornem, St. Amands en Puurs.
Netwerk van geëngageerde burgers voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers om hen op een warme menswaardige manier te ondersteunen in hun nieuwe stad.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijkere identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven die werken voor mensen op de vlucht’.

  • We brengen verenigingen samen zodat ze onderling informatie, ervaring, goede praktijken en tips kunnen uitwisselen.
  • We zoeken gezamenlijk naar ondersteuning, o.a. door intervisie en vorming op maat.
  • We bundelen ervaringen van het werkveld en signaleren deze naar beleid en middenveldorganisaties.
  • We engageren ons om in de lokale contexten sociaal-culturele activiteiten te ontwikkelen die bruggen leggen en ‘samenleven’ bevorderen tussen mensen op de vlucht en brede bevolking.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

We ondersteunen de lidorganisaties bij hun hulpverlening aan mensen op de vlucht in hun lokale en bovenlokale context.

  • Onze lidorganisaties ondersteunen alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
  • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, persoonlijk en maatschappelijk, in functie van vragen en behoeften, zolang als nodig.
  • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

Relatie tot andere organisaties

Gastvrij Netwerk werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Een vaste medewerker Gastvrij Netwerk werkt op het secretariaat van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Gastvrij Netwerk werkt ook met andere organisaties samen die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich inzetten voor de thema’s asiel, vluchtelingen, migratie, integratie en samenleven.

Vanuit de samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere organisaties groeiden projecten om vrijwilligers voor mensen op de vlucht verder te versterken.

Gastvrij Netwerk Versterkt
I.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en dankzij de steun van Cera werkt Gastvrij Netwerk van juli 2019 t.e.m. december 2021 aan een leerplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Het leerplatform zet in op vorming en ontmoeting.
Digitaal platform voor vrijwilligers
Met de steun van de KBS bouwen we aan een online platform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Dit platform zal heldere en up-to-date informatie en tools aanbieden die vrijwilligers onmiddellijk kunnen inzetten in hun vrijwilligerswerk en een forum zijn waarop vrijwilligers elkaar ontmoeten en onderling kennis en ervaringen uitwisselen.
Vluchtelingengezinnen: een netwerk werkt
I.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de 3 vrijwilligersverenigingen Vluchtelingenplatform regio Dender, Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Vaartland en Huizen van Vrede, ondersteunen we gezinnen en hun netwerk.
Toolkit
Op zoek naar ideeën en tips over hoe je je vrijwilligerswerking kunt organiseren? Je vrijwilligers kunt ondersteunen en motiveren? Nieuwe vrijwilligers werven?
Op zoek naar informatie en tools die je kunnen helpen bij het onthaal en de begeleiding van mensen op de vlucht?
Wij verzamelen in onze Toolkit info en inspiratie.
15/01/2022 Netwerkdag Gastvrij Netwerk
De jaarlijkse netwerkdagen bieden meer ruimte dan de gewone vergaderingen om mekaar te ontmoeten. Er wordt tijd uitgetrokken om met experten bepaalde thema’s van het werkterrein uit te diepen, met workshops, kennismaking en uitwisseling van ervaringen.
Doe mee!
Zijn jullie als vrijwilligers al actief in een vereniging of burgerinitiatief voor mensen op de vlucht en willen jullie lid worden van Gastvrij Netwerk? Neem contact met ons met gastvrijnetwerk@vluchtelingenwerk.be