Nieuws

Vluchtelingenwerk pleit voor toekomstbegeleiding en duidelijke regularisatiecriteria voor mensen zonder papieren

Sinds eind januari bezetten enkele honderden mensen zonder papieren de Begijnhofkerk in Brussel en de cafetaria van de Université libre de Bruxelles (ULB). Hun onzekere bestaan is onhoudbaar en daarom vragen zij een regularisatie van mensen zonder papieren in België. Via de campagne #wearebelgiumtoo, een initiatief van Sans-Papiers TV en de Coördinatie van mensen zonder papieren van België, verspreiden ze onder meer een petitie om hun eisen kracht bij te zetten.

Vluchtelingenwerk begrijpt de terechte verontwaardiging en bezorgdheid van de mensen in de kerk en de organisaties en individuen die hun eisen ondersteunen. Wij pleiten voor laagdrempelige opvang van mensen zonder papieren, met toekomstbegeleiding op maat, waarbij verblijfsrecht wordt toegekend om humanitaire redenen.

De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen tegenover mensen die al jarenlang in onzekerheid leven, mede door het complexe kluwen dat de Belgische Verblijfswet is. Heel concreet vragen we de Federale Overheid om een permanente voorziening voor tijdelijk verblijf in te richten voor mensen zonder papieren, waar er toekomstbegeleiding wordt georganiseerd op basis van gelijkwaardigheid, respect en autonomie.

Toekomstbegeleiding op maat

Asielzoekers die geen internationale bescherming krijgen of mensen in onwettig verblijf verliezen zich vaak in een onduidelijke toekomst. Dat schreven wij al in ons verkiezingsmanifest van 2019. Ze krijgen niet langer begeleiding, en komen op straat terecht. Opties zoals de opvang die Fedasil inricht voor vrijwillige terugkeerders zijn te hoogdrempelig, want ze zijn voorwaardelijk en gekoppeld aan slechts ééntoekomstperspectief: terugkeer. Het ondertekenen van een terugkeerovereenkomst is er verplicht.  

Toekomstbegeleiding moet meer zijn dan een poort naar terugkeer. In een overlevingsmodus is het immers onmogelijk om vrijwillige en duurzame toekomstkeuzes te maken. Onwettig verblijf brengt een dagelijkse stress met zich mee waar de overlevingseconomie domineert. Op straat is er zeer weinig ruimte om na te denken over de toekomst, en dus heeft toekomstbegeleiding door professionele welzijnskrachten daar slechts een zeer kleine kans op slagen.

Toekomstbegeleiding, met een begeleidingstraject op maat, is volgens ons de weg naar een duurzame oplossing. In een open opvangplaats kunnen mensen onderdak krijgen, en informatie over hun rechten en plichten, vrij van dwang. Dat kan bijvoorbeeld via organisaties die hulpverlening bieden aan asielzoekers buiten de opvang en aan mensen zonder wettig verblijf.

Migranten in transit

Net als voor mensen zonder wettig verblijf is er ook voor migranten in transit nood aan een individuele begeleiding die rekening houdt met hun specifieke noden en kwetsbaarheden. Ook zij hebben recht op een opvanggerichte toekomstbegeleiding, in een permanente infrastructuur voor tijdelijk verblijf.

Centraal hierbij staat het respect voor de waardigheid van migranten door hen onderdak, water, voedsel, hygiëne en medische zorg te bieden. Daarnaast moeten ook migranten in transit objectieve informatie krijgen over hun rechten en plichten. Ze moeten ook de zekerheid krijgen dat ze niet door de politie zullen worden opgejaagd, en dat ze in hun kwetsbare situatie bescherming genieten tegen misbruik.

Uitbreiding regularisatiecriteria

In 2000 en 2009 zijn regularisatiecampagnes opgezet waarbij door éénmalige en tijdelijke politieke akkoorden mensen in onwettig verblijf verblijfsdocumenten hebben gekregen. Vandaag leiden integratie en een lang verblijf in België niet tot een geldig verblijfstatuut. Dit is vooral te wijten aan de erg complexe en moeilijke procedure voor het aanvragen van een humanitaire regularisatie, de zogenaamde 9bis-aanvraag. Deze 9bis-aanvraag is voor mensen in onwettig verblijf vaak de enige resterende optie.

De 9bis-aanvraag is een uitzonderingsprocedure, die verder niet wordt toegelicht in de Vreemdelingenwet. Dit discretionaire karakter maakt het voor mensen in onwettig verblijf erg moeilijk om in te schatten of zij kans maken op een verblijfsvergunning via deze weg.  

Op basis van de praktijk identificeren we enkele situaties waarin een humanitaire regularisatie vandaag mogelijk wordt toegekend:

  • Iemand bevindt zich in een prangende humanitaire situatie, en het toekennen van een verblijfsvergunning is de enige oplossing om de schending van een mensenrecht te voorkomen.
  • Iemand bevindt zich in een onredelijk lange asielprocedure (3 tot 4 jaar).
  • Een familie met een schoolgaand kind, die een asielaanvraag hebben ingediend voor 1 juni 2007 én een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België hebben.
  • Iemand die staatloos is en geen verblijfsrecht heeft in het land buiten België waar die persoon een band mee heeft.

Naast deze situaties, zijn er nog individuele gevallen die hierbuiten vallen en ook humanitaire regularisatie kunnen verkrijgen. Maar door het gebrek aan duidelijke, wettelijke criteria is het nagenoeg onmogelijk om als aanvrager in te schatten of je al dan niet kans maakt op een humanitaire regularisatie. Daarnaast maakt de overgrote meerderheid van mensen in onwettig verblijf de facto geen kans op een humanitaire regularisatie, waardoor zij geen duurzame oplossing hebben en voor onbepaalde tijd in onwettig verblijf verkeren.

Een grote groep mensen in onwettig verblijf leven in precaire omstandigheden zonder zicht op een verblijfsvergunning, hoewel zij al vele jaren in België verblijven en werken. Met een uitbreiding van de huidige regularisatiemogelijkheden kan hierin verandering worden gebracht. De uitgebreide regularisatiemogelijkheden moeten op basis van wettelijke criteria beoordeeld worden, waarbij humanitaire redenen de doorslaggevende factor vormen. De criteria willen we samen met andere middenveldsorganisaties vormgeven.

Solidaire Gemeenten vragen Belgische verantwoordelijkheid in Europees asiel- en migratiebeleid

Op de vijfde verjaardag van de EU-Turkijedeal vragen een tiental Vlaamse Steden en Gemeenten samen met #ikbensolidair dat België haar verantwoordelijkheid neemt in de komende onderhandelingen van het Europees pact voor asiel en migratie. België moet daarbij mensenrechten en Europese solidariteit centraal zetten en een voortrekkersrol opnemen bij solidaire initiatieven voor mensen op de vlucht. De gemeenten tonen alvast zelf hoe dat kan. 

Gent, Leuven, Brugge, Bornem, Veurne, Lichtervelde, Halle, Genk, Tessenderlo, Vilvoorde, Deinze, Hove, Zwijndrecht, Merelbeke en Puurs-Sint-Amands. Deze ‘Solidaire Gemeenten’ zorgen er met hun eigen aanpak voor dat vluchtelingen in hun gemeente op menselijke wijze opgevangen en begeleid worden. 

Dat kan op verschillende manieren. De gemeente kan in opvangplaatsen voorzien voor mensen op de vlucht, ze kan haar inwoners aanmoedigen om voogd of pleegouder te worden van minderjarige vluchtelingen, of ze kan initiatieven stimuleren om mensen op de vlucht te betrekken in het verenigingsleven. "Een Solidaire Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld"

Halle is één van de Solidaire Gemeenten. De stad voorziet bijvoorbeeld vier doorgangswoningen als tijdelijke woonst voor erkende vluchtelingen die zich in een noodsituatie bevinden. De stad investeert daarnaast ook actief in een buddywerking. Daarbij worden Hallenaars als buddy gekoppeld aan vluchtelingen om hen te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen.

Een Solidaire Gemeente geeft dus zelf het goede voorbeeld en zet in op een kwaliteitsvolle bescherming en begeleiding van mensen op de vlucht.

Ontdek hier wat de Solidaire Gemeenten vandaag al doen voor mensen op de vlucht.

Solidaire Gemeenten

"Vandaag tonen we dat er veel solidariteit bestaat in de Vlaamse samenleving"

Het concept ‘Solidaire Gemeente’ bestaat sinds 2020. Door de coronacrisis sloot Griekenland haar grenzen waardoor nog meer mensen op de vlucht in kampen kwamen vast te zitten. Vaak in erbarmelijke omstandigheden, zonder dat ze asiel konden aanvragen en zonder zicht op een uitweg. De Solidaire Gemeenten toonden zich bereid mensen, in eerste instantie kinderen zonder ouders en andere kwetsbare profielen, uit de vluchtelingenkampen in hun gemeente op te vangen. Samen met #ikbensolidair vroegen ze een engagement tot relocatie van de Federale overheid. 

Vandaag maken we opnieuw een statement en geven we een signaal aan de federale overheid. Het is in ieders belang dat mensen op de vlucht hier zo goed mogelijk omkaderd worden en een leven kunnen opbouwen in onze samenleving. Zo kunnen ze zelf een steentje bijdragen in de maatschappij, met al haar rechten en plichten. Het lokale niveau kan hierbij een cruciale rol spelen maar dit kan enkel slagen als er voldoende solidariteit is bij de Europese lidstaten, waaronder België.

We reiken de hand naar alle Vlaamse en Brusselse Steden en Gemeenten om zich aan te sluiten bij het initiatief. In heel wat gemeenten ligt de vraag op tafel. Ook jij kan de vraag stellen! 

Download hier de brief om ook jouw eigen gemeente aan te sporen om naar buiten te treden als solidaire gemeente!

Gecontesteerde EU-Turkijedeal 

18 maart is de betreurenswaardige vijfde verjaardag van de EU-Turkijedeal. In 2016 sloten de Europese Unie en Turkije een akkoord om de ‘vluchtelingenstroom’ uit Syrië te beperken. Op de vlucht voor de aanhoudende oorlog in Syrië probeerden vele Syrische vluchtelingen vanuit Turkije Griekenland te bereiken. Turkije zou o.a. meer grenscontroles uitvoeren zodat vluchtelingen moeilijker de oversteek kunnen maken. Europa betaalde in ruil zes miljard euro die naar projecten gaan om de leefomstandigheden van Syrische vluchtelingen in Turkije te verbeteren. 

Vandaag leven bijna vier miljoen mensen op de vlucht in Turkije nog steeds in erg moeilijke omstandigheden. In Griekenland zitten duizenden mensen vast op de eilanden. Daarbij schrikt de overheid er niet van terug mensen terug op zee richting Turkije te duwen, de zogenaamde pushbacks, zonder hen de kans te bieden om asiel aan te vragen.  

"Vandaag leven bijna vier miljoen mensen op de vlucht in Turkije nog steeds in erg moeilijke omstandigheden"

Meer informatie over Solidaire Gemeenten en #ikbensolidair?

#Ikbensolidair is een samenwerkingsverband tussen 11.11.11, Caritas, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ACV en vele andere organisaties. Samen komen we op voor de rechten van migranten, mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf. Zij worden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis.

Ontdek er hier meer over.

Rechtbank veroordeelt Belgische staat asielzoekers direct op te vangen

Rechtbank veroordeelt Belgische staat asielzoekers direct op te vangen. 

De Belgische staat is veroordeeld omdat asielzoekers die zich via de Dienst Vreemdelingenzaken online aanmelden, niet direct opvang krijgen. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in kort geding in Brussel geeft de staat nu dertig dagen de tijd om de situatie in orde te brengen.

Door de coronamaatregelen moesten mensen die asiel willen aanvragen in ons land sinds 3 april 2020 eerst via een online formulier een afspraak maken met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dan krijgen ze een e-mail met een afspraak. Pas met die afspraak mogen ze naar het aanmeldcentrum gaan.

Tussen het invullen van het online formulier en de afspraak bij DVZ krijgen ze geen opvang. Nochtans hebben ze daar wel recht op.

In de praktijk duurt het enkele dagen tot weken en in sommige gevallen zelfs maanden voor ze een afspraak krijgen. Ook gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en mannen met medische problemen en trauma's komen daardoor op straat en in zeer precaire situaties terecht. Waar het zo goed als onmogelijk is om de coronapreventiemaatregelen te respecteren.

Zo'n situatie is onaanvaardbaar en onwettig. Volgens het Europees en Belgisch recht hebben asielzoekers recht op opvang van zodra ze hun nood aan internationale bescherming kenbaar maken. Zelfs als dit vanwege de gezondheidscrisis niet meteen spontaan en fysiek aan het aanmeldcentrum zelf kan, is het invullen van het online formulier voldoende om hun vraag om bescherming te begrijpen.

Veroordelingen Fedasil

Fedasil is de laatste maanden al honderden keren veroordeeld door arbeidsrechtbanken om asielzoekers in afwachting van hun afspraak bij DVZ direct op te vangen. Volgens de rechters kan de achterstand die bij DVZ door de coronamaatregelen is opgebouwd niet verhaald worden op de mensen zelf, die duidelijk asielzoekers zijn en daarom recht hebben op een menswaardige en aangepaste opvang in afwachting van een beslissing in hun asielprocedure.

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Vluchtelingenwerk de Staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie, Maggie De Block, Fedasil en DVZ meerdere keren aangesproken over de onhoudbare situatie. Maar er kwam geen oplossing. Ook niet nadat we de Belgische staat en Fedasil officieel in gebreke stelden. Hierdoor zagen we ons genoodzaakt samen een collectief beroep in te dienen. Dat beroep hebben we nu gewonnen.

Onmenselijke behandeling

Het huidige systeem komt in de praktijk neer op een asielquotum: het aantal asielaanvragen per dag wordt beperkt in functie van de capaciteit van DVZ en Fedasil. Dat is niet alleen in strijd met het recht op opvang maar ook het recht om internationale bescherming te vragen. Het opvangnetwerk staat onder druk als gevolg van een jarenlang slecht beheer en ondoordacht afbouwbeleid door de bevoegde Staatssecretarissen, en kan niet verweten worden aan de mensen op de vlucht zelf.

Vluchtelingenwerk en de andere ondertekenaars eisen dat de overheid onmiddellijk het beleid stopzet dat nu door de rechtbank onwettig is verklaard, en dat ze direct opvang biedt aan mensen die via het afsprakenformulier kenbaar maken dat ze nood hebben aan bescherming. Het is onaanvaardbaar dat de overheid steeds opnieuw onwettige maatregelen aanneemt die de rechten van mensen op de vlucht met de voeten treden. België moet een opvangbeleid voeren dat het Europees en Belgisch recht respecteert en dat vertrekt vanuit de rechten van mensen op de vlucht.

Ondertekenaars

CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ADDE (Association pour le droit des étrangers), Avocats.be, NANSEN, ORBIT vzw, Ligue des droits humains, CAW Brussel, Service droit des jeunes de Bruxelles, Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés