Nieuws

Mensenrechtenhof geeft België gelijk in visastrijd met Syrisch gezin – teleurstelling!

Dinsdag 5 mei sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uit over een Syrisch gezin op de vlucht dat in België asiel wenste aan te vragen. Het gezin vond dat het door België onmenselijk was behandeld, omdat het geen visum had gekregen om hier asiel te vragen. Het hof heeft de zaak tegen België onontvankelijk verklaard.

Een Syrisch gezin met twee kinderen vroeg om humanitaire redenen op 22 augustus 2016 een officieel visum van korte duur aan op de Belgische ambassade in het Libanese Beiroet. In plaats van de gevaarlijke tocht te ondernemen die veel vluchtelingen toen waagden, zouden ze zo gewoon legaal naar ons land kunnen reizen en hier vervolgens asiel aanvragen.

De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde hun visumaanvraag, maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen droeg België op om het gezin toch een visum te verlenen. Een procedureslag volgde. Verschillende geschillen en uitdagingen in de Belgische rechtbanken volgende elkaar snel op. Ondanks dat België nooit een visum gaf, wekten de procedure en het beroep bij de ouders enige verwachtingen.

Het Syrische gezin trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens hen was er sprake van een schending van het verbod op onmenselijke of onterende behandeling en van het recht op een eerlijk proces (artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Het Europese Hof volgde die redenering niet en oordeelde op 5 mei 2020 dat België het recht had om de visumaanvraag van het Syrische gezin te weigeren omdat dit gezin nooit op het Belgisch grondgebied geweest is.

Wat vindt Vluchtelingenwerk?

Wij zijn teleurgesteld over de uitspraak van het Hof. Deze uitspraak heeft zeer nefaste gevolgen voor mensen op de vlucht die risico lopen op onmenselijke en vernederende behandelingen in hun land van oorsprong.

Vluchtelingen moeten een visum kunnen aanvragen bij de ambassade, zeker wanneer er geen andere veilige en legale toegangswegen zijn. Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige routes naar Europa of België.

Wij pleiten al jaren voor veilige en legale toegang, via hervestiging, gezinshereniging en ook via humanitaire visa. We weten wel dat ons land niet alle mensen op de vlucht wereldwijd kan helpen. Daarvoor is internationale samenwerking nodig. Maar in afwachting daarvan kan België al haar eigen beleid uitwerken met duidelijke en transparante criteria.

Het is daarbij belangrijk dat we gebruik maken van objectieve, humane en beschermingsgerichte criteria voor het toekennen van humanitaire visa. Daarom stellen wij nu alvast een procedure voor waarbij mensen met banden in België, een humanitair visum kunnen aanvragen. Het doel is dan om later in België asiel te kunnen aanvragen. Die banden kunnen bestaan uit familiale of administratieve banden, zoals bijvoorbeeld een eerder legaal verblijf in België.

Hoop

Op 14 december 2018 werd het wereldwijde vluchtelingenpact ‘Global Compact on Refugees’ door de leden van de VN aangenomen. Maar deze zaak kwam toen nog niet voor het hof voor. Ondertussen is het een hoopgevend signaal dat België dit pact ondertekende en hierbij een engagement aanging om werk te maken van legale en veilige toegang. Het Europese Hof sluit de piste zeker niet uit met dit arrest, maar verwijst expliciet naar die mogelijkheid.

Wij hopen dat België binnen de Europese Unie dit engagement serieus neemt. Wij kiezen niet voor struisvogelpolitiek voor mensen op de vlucht. Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben, valt nog te bezien.

 

 

Ik ben solidair: Organisaties bundelen krachten en vragen taskforce voor kwetsbare mensen

De organisaties die de krachten bundelen onder #ikbensolidair om kwetsbare mensen binnen de coronacrisis te beschermen, lanceerden vandaag een extra oproep naar de regering toe.
Ze vragen dringend een taskforce voor deze mensen en bieden hun expertise, tereinkennis en netwerk aan om te helpen. 
Hieronder lees je het volledige persbericht.
Op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair lees je wat jij kan doen om deze mensen te helpen.

Oproep taskforce 

Nu zaterdag komen de partijvoorzitters bijeen om de huidige aanpak van de corona-crisis met de Federale regering te bespreken.  Armoede-, vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties en vrijwilligersgroepen dringen erop aan dat alle partijen dit overleg op het hoogste niveau aangrijpen om een interfederale taskforce voor de ‘mensen in een kwetsbare positie’ op te richten. De organisaties, die over de nodige expertise, terreinkennis en netwerk beschikken, vragen hen hierbij te betrekken.

Taskforce ‘Mensen in een kwetsbare positie’ moet dringend voor noodopvang zorgen

‘Binnen deze taskforce “mensen in een kwetsbare positie” moet een noodplan uitgewerkt worden dat prioritair en acuut werk moet maken van noodopvang voor alle mannen, vrouwen en kinderen die op straat moeten overleven tijdens of door de gevolgen van de Coronacrisis. Daarnaast vragen we de richtlijnen van UNHCR op te volgen en de mogelijkheid om asiel aan te vragen te garanderen voor iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld of vervolging. Op het recht om internationale bescherming aan te vragen kan niet afgedongen worden en het is trouwens onwettelijk,’ zeggen de organisaties.

Organisaties willen helpen en bieden expertise, terreinkennis en netwerk aan

Dankzij de terreinkennis van het brede front aan organisaties dat actief wil meewerken, moet het mogelijk zijn om snel tot concrete en goed afgestemde oplossingen te komen. De verschillende organisaties, die kennis hebben van de noden op het terrein, willen mee aan tafel om concrete oplossingen aan te brengen  en zich mee in te zetten voor  een interfederaal noodplan voor ‘mensen in een kwetsbare positie’.

Meer mensen op straat door sluiting Dienst Vreemdelingenzaken

Vorige week dinsdag sloot de Dienst Vreemdelingenzaken prompt de deuren als gevolg van de coronacrisis. Daardoor kunnen mensen geen asiel meer aanvragen, worden ze niet opgevangen en komen ze op straat terecht. Ondertussen doen heel wat daklozencentra wat ze kunnen met beperkte middelen en capaciteit voor een groeiend aantal daklozen.

Opvang in Brussel volzet

Vanop het terrein krijgen de organisaties echter duidelijk het signaal dat de opvangcapaciteit in Brussel vol zit.  ‘We stevenen af op een humanitaire ramp. Bovendien is het  ook op het vlak van volksgezondheid  nodig meteen maatregelen te treffen . Hoe kunnen mensen zichzelf en hun omgeving zoveel mogelijk afzonderen, als ze aangewezen zijn op straat of moeten wonen in overbevolkte panden,’ zeggen de organisaties.

Dringend nood aan interfederaal gecoördineerd noodplan       

Het Brussels gewest en verschillende steden zoals Antwerpen, Leuven, Gent, Namen, Luik en namen al zelfstandig bijkomende maatregelen om deze groep mensen te beschermen. Burgemeesters en schepenen sociale zaken zijn vragende partij voor een plan vanuit de hogere overheden. ‘We zijn blij te zien dat de zij de ernst van de situatie erkennen en snel maatregelen (willen) nemen. Er is echter dringend nood aan een interfederaal gecoördineerd noodplan voor alle mensen in een kwetsbare positie waarbinnen dakloosheid prioritair aangepakt wordt. Wij zijn vragende partij om hier aan mee te werken en oplossingen aan te brengen en mee uit te voeren,’ zeggen de organisaties.  

Oplossingen in de vorm van woonunits, leegstaande gebouwen en vakantieparken

‘We denken daarbij aan woonunits die snel opgebouwd of geleverd kunnen worden, vakantieparken die nu leeg staan en leegstaande gebouwen die snel ingericht kunnen worden.  Dit lost ook deels het probleem op van voedselvoorziening voor mensen die het nodig hebben. Op dit moment is er vaak enkel een aanbod droge voeding beschikbaar. Mensen op straat kunnen niet koken,’ zeggen de organisaties.  

Bevolking steunt massaal oproep organisaties #ikbensolidair

De organisaties staan niet alleen in hun vraag naar een dringende oplossing voor de mensen op straat. ‘Deze vraag wordt massaal gesteund door burgers, zo bleek de afgelopen dagen. De oproep die we lanceerden op sociale media onder de hashtag #ikbensolidair ging meteen viraal: hij werd meer dan 2000 keer gedeeld op Facebook, Instagram en Twitter en bereikte zo ruim 210 000 mensen,’ zeggen de organisaties.

 

Deelnemende organisaties:

11.11.11
Amnesty International Vlaanderen
Caritas International België
CIRÉ
Dokters van de Wereld
Gastvrij Netwerk
Liga voor de Mensenrechten 
Netwerk Tegen Armoede
ORBITvzw
Samenlevingsopbouw
Platform kinderen op de vlucht
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Ik ben solidair > wat kan jij doen voor mensen op de vlucht?

#ikbensolidair

Blijf in uw kot, maar wat als je geen thuis hebt? Door de coronacrisis belanden kwetsbare gezinnen met kinderen op straat. Want de Dienst Vreemdelingenzaken is gesloten en de daklozencentra hebben beperkte capaciteit en middelen. En dat wens je echt niemand toe.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil samen met vele andere organisaties de overheid massaal overtuigen om dringend noodopvang te voorzien. Maar dat kunnen we niet alleen. 

Onder #ikbensolidair verzamelen we alle initiatieven die in de coranatijden iets solidair doen voor mensen op de vlucht en andere kwetsbare mensen die op straat moeten overleven. 

Klik hier om te bekijken wat jij kan doen.