Nieuwsbrieven Startpunt

Nieuwsbrieven Startpunt
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten en standpunten. Stuur een mail met je voornaam en familienaam naar geert@vluchtelingenwerk.be

Kijk hieronder voor de nieuwsbrieven van ons Startpunt

23 december 2021

NIEUWSBRIEF STARTPUNT

Hallo! Hi!

 

 

Crisis aan het Klein Kasteeltje/Crisis at Klein Kasteeltje

NL: De laatste maanden zijn erg turbulent aan het Klein Kasteeltje. Alleenstaande mannen die internationale bescherming vragen kregen het sinds oktober alsmaar moeilijker om dit recht te doen gelden. Door een gebrek aan opvangcapaciteit worden mannen alle dagen tegengehouden aan de poort en zijn ze gedwongen om buiten te slapen. Honderden mannen leven zo al weken op straat. Klik hier voor meer informatie
 

Het feit dat zoveel mensen de toegang geweigerd wordt heeft een grote impact op onze werking. In normale tijden geven we informatie over de asielprocedure, maar deze info is even, nu mensen geen asiel kunnen aanvragen, onvoldoende relevant. Mensen hebben vragen bij het waarom van de weigering tot toegang tot de asielprocedure, waar ze dan kunnen slapen en eten, of wij kunnen bemiddelen om binnen te geraken enz.

 

We konden uiteindelijk moeilijk onze rol blijven spelen want wij werden de slechtnieuwsbrengers, wij moesten hen dag op dag herhalen dat ze weer geen asiel zouden mogen aanvragen en geen opvang zouden krijgen en waarom; dat de nachtopvang in Brussel ook overvol zat, dat wij zelf geen slaapplaatsen konden creëren... We konden hen alleen informeren en zo goed als mogelijk doorverwijzen. Maar ze konden hun asiel niet aanvragen. We kregen dan ook al de frustratie over ons heen.

 

Op 22 november namen we dan de beslissing om onze activiteiten op te schorten totdat de situatie is genormaliseerd. Intussentijd blijven we de situatie monitoren en namen we nog andere initiatieven.

 

 1. Het Startpunt-team blijft iedere ochtend naar het Klein Kasteeltje gaan om de situatie te volgen. We verzamelen gegevens over hoeveel mensen binnen kunnen en geweigerd worden, gegevens van mensen met zeer kwestbare profielen die over het hoofd worden gezien en dus op straat blijven staan; observaties over politie-optreden, over (het gebrek aan goede) communicatie met de asielzoekers...
   
 2. We hebben ook juridische stappen ondernomen. We hebben tientallen gevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsrechtbank, die zich over de 100 veroordelingen uitsprak tegen Fedasil voor het niet verschaffen van opvang aan mensen die een asielaavraag indienen. Helaas werden de mensen met een veroordeling in de hand ook niet binnengelaten. Toen ze mondjesmaat toch naar binnen begonnen te mogen, realiseerden we ons dat deze prioriteit andere nieuwkomers alle kansen ontnam om hun verzoek te doen. Want er was en bleef gewoon geen plaats in de opvang. Deze actie frustreerde de mensen nog meer dan ze al waren en had niet het gewenste effect, dus zijn we er mee opgehouden. We hebben dan gezocht naar andere middelen, zoals het aanspannen van een collectieve rechtszaak.
   
 3. We namen deel aan twee protestacties bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het eerste protest organiseerden we zelf; het tweede was georganiseerd door medewerkers van Fedasil. Wake Up Sammy!
 4. We trokken de aandacht van de pers op de schrijnende toestanden en schending van rechten aan het aanmeldcentrum, die we aanklagen.
   
 5. We contacteerden andere organisaties om van gedachten te wisselen over de crisis en over het impact dat ze heeft op onze werkingen. Zo leren we van elkaar over copingmechanismen en verhogen we de impact van wat we doen.
   
 6. Recent zijn een aantal humanitaire organisaties gestart met acties aan het Klein Kasteeltje ’s ochtends (Croix rouge, AzG, Dokters van de Wereld, burgerplatform). Zij delen warme dranken uit en ontbijt. Andere mensen en organisatie(tje)s komen ’s avonds langs met kleren, dekens, water en voedsel voor wie op het voetpad de nacht doorbrengt.
   
 7. Startpunt verhoogde haar aanwezigheid tot 2 namiddagen in het Rode Kruis dagcentrum aan de Havenlaan, om informatie te verschaffen. De mensen die aan het Klein Kasteeltje ontbijt uitdelen kunnen mensen die nood hebben aan juridische informatie naar ons doorverwijzen.

 

EN: The last few months at Klein Kasteeltje have been very turbulent. Unfortunately, single male applicants for international protection have been finding it increasingly difficult to access their right to request asylum. Due to capacity issues, every day, single male applicants are turned away from the gate at Klein Kasteeltje and as a result many have been left sleeping on the streets. Hundreds of men were turned away every day. Click here for more information (in Dutch)

 

The fact that so many men are denied access to the asylum procedure, has had a huge impact on the work of our Startpunt team. Normally, our Startpunt team gives information about the procedure, however, as many applicants cannot enter the procedure, this information is not as valuable. People left outside were asking our team about what happened and why, about accommodation, food or medical care, and wanted us to advocate on their behalf to get them inside.

 

It became increasingly difficult for us to perform our role as we became the bearer of bad news, constantly telling people that they would not be able to seek asylum that day and why; that we could not provide them with accommodation or humanitarian assistance- only information and referrals.

 

As such, on the week starting the 22nd of November, we made the difficult decision to suspend our activities at Klein Kasteeltje until the situation returns to normal and all single male applicants are able to apply for international protection. Nonetheless, Vluchtelingenwerk Vlaanderen and the Startpunt team are still taking several steps to monitor the situation and support those in need.

 1. First of all, we have been sending the Startpunt team to monitor the situation each morning. They make sure that we have up-to-date figures on the number of people entering Klein Kasteeltje and the number and types of people left on the streets; that we gather information on police intervention; on (absence of good) communication at the gate etc.
   
 2. Secondly, our protection has also attempted to use legal action to put pressure to rectify the situation. We took several cases the Labour Court and succeeded in obtaining over 100 condemnations against Fedasil for failing to provide accommodation to men who had successfully registered their asylum claim. Unfortunately, even after getting a positive court decision, many of those men were still unable to access accommodation as there was simply no place in any of the shelters. Our Startpunt team also realized that those with positive court decisions were being given preference over new arrivals. As such, it was decided that this legal approach was not having the desired impact as it did not lead to the opening of new accommodation, and should be stopped. Our protection team is currently busy developing new ways of advocating for additional accommodation, like collective court cases.
   
 3. Thirdly, we attended two protests outside the office of the Secretary of State, Sammy Mahdi. The first protest was organized by Vluchtelingenwerk Vlaanderen. The second protest was organized by Fedasil and you can read more about it here: Wake Up
  Sammy!

   
 4. Fourthly, we drew the attention of the press to the distressing conditions and violation of rights at the application center, which we denounced.
   
 5. Furthermore, we have been working with other organisations to exchange on the situation and determine how the reception crisis has impacted different NGO's working within the sector. We all benefit from learning more about cooping mechanisms and increase this way the impact of what we do. In this way, we learn from each other about coping mechanisms and increase the impact of what we do.
   
 6. Recently, several NGO's (Doctors without borders, Doctors of the World, Red Cross and Citizen's platform) started a humanitarian aid project at the arrival centre. They provide hot beverages and food every morning, to those waiting outside. Other organisations and citizens pass by at night with blankets, clothing, water and food for those sleeping at the gate.
   
 7. Startpunt increased the information permanence at the day care centre of Red Cross (Havenlaan) to two days a week. Humanitarian workers at Klein Kasteeltje can refer those who need legal advice to us there.

 

Day care centre (Red Cross, PSA - Havenlaan)

NL: Zoals eerder gezegd, hebben we nu twee keer per week permanentie in het dagcentrum van het Rode Kruis (op dinsdag en woensdag). We zien daar nu vele nieuwe gezichten, als resultaat van het aantal mensen dat van het Klein Kasteeltje naar hier komt, o.m. doorverwezen door Fedasil. De rustigere omgeving van deze locatie levert betere gesprekken op met de mensen en verhoogt de kwaliteit van de informatie die we verstrekken, omdat we er meer tijd voor hebben. We geven ook informatie over andere thema’s aan zij die geen asiel aanvragen en onderweg zijn naar een andere eindbestemming.

 

EN: As previously mentioned, we will now be going to the day care centre twice a week – on Tuesdays and Wednesdays. We have seen a lot of new faces there recently, which we think, is a result of the number of men being turned away from Klein Kasteeltje and referred by Fedasil. The calm surroundings of the location will give us the opportunity to spend more time talking to people and provide them with better quality information. We also give advice on other topics as we meet many people who are travelling through Belgium on their way to their final destination.

 

 

Startbabbels

NL: Bij het oefenen van het Nederlands komen in de Startbabbels vele onderwerpen aan bod, ook actualiteit. Zoals de opvangcrisis aan het Klein Kasteeltje. Enkele mensen van de Startbabbelfamilie helpen nu mee koken voor de asielzoekers die voor de deur van het Klein Kasteeltje slapen. Dit mooie initiatief wordt geleid door Startbabbeldeelnemer Youssef en twee van zijn vrienden. Zelf hebben ze geen papieren en engageren zich solidair met andere mensen in nood. Samen zorgen ze er al drie weken voor dat elke asielzoeker voor het Klein Kasteeltje een lekker warm avondmaal krijgt op woensdag.

 

Dit smakelijk gerecht bestaat uit rijst of couscous, groenten en kip en wordt dankbaar ontvangen door de mannen die op karton in hun slaapzakken de slaap proberen te vatten. Dit is echt een warm gebaar in deze moeilijke tijden! Er zijn nog andere solidaire burgers die ’s avonds eten, water, dekens of warme kleren brengen naar het Klein Kasteeltje aan de poort van het aanmeldcentrum (Passendaelestraat 2). Kleine gebaren met een grote solidaire betekenis!

 

EN: When practicing Dutch, many topics are covered in the Startbabbels, including current events. Such as the reception crisis at the Klein Kasteeltje. Some people from the start-up chat family are now helping to cook for the asylum seekers who sleep in front of the Door of the Little Castle. This great initiative is led by the Startbabbels participant Youssef and two of his friends. They themselves have no papers and are committed to solidarity with other people in need. Together they have been ensuring for three weeks that every asylum seeker in front of the Klein Kasteeltje gets a nice warm dinner on Wednesday.

 

This tasty dish consists of rice or couscous, vegetables and chicken and is gratefully received by the men who try to sleep on cardboard in their sleeping bags. This is a really warm gesture in these difficult times! There are other solidarity citizens who bring food, water, blankets or warm clothes in the evening to the Klein Kasteeltje at the gate of the registration center (Passendaelestraat 2). Small gestures with a great solidarity meaning!

 

 

Nieuwe teamleden/New Team Members

NL: Helaas moesten we recent afscheid nemen van Daphne, Lara en Maria in het team. Zij deden een fantastische job met o.m. het organiseren van onze activiteiten aan het Klein Kasteeltje. Zowel collega’s als vrijwilligers zullen hen missen. We wensen hen het allerbeste met hun toekomstplannen. Die zullen zeker ook prachtig worden.

 

We hebben nu drie nieuwe vrijwilligers van het European Solidarity corps: Alexia, Iman en Jessica.

 

Alexia

Zij komt uit het zonnige Griekenland (en onderstreept het woord ‘zonnig’). Voordat ze naar België kwam werkte ze drie jaar als advocaat in Athene en studeert momenteel Publiek Internationaal Recht aan de universiteit van Groningen. In haar vrije tijd bezoekt ze musea hedendaagse kunst, drinkt graag een biertje met vrienden en houdt van concerten. Ze kwam bij ons team om met terreinwerk mensenrechten te verdedigen en te promoten. Ze gelooft dat solidariteit het antwoord is in een wereld van apathie en egocentrisme en dat Vluchtelingenwerk een ‘wieg’ van solidariteit is.

 


 

Iman

Zij studeerde politieke wetenschappen. Ze komt uit Spanje en heeft Marokkaanse roots (een vrouw uit het Zuiden in het koude Brussel). Zij heeft altijd veel interesse gehad in mensenrechten en is meer specifiek een grote verdediger van kinderrechten in Spanje. Zij is medestichter van een organisatie die de rechten van migrantenkinderen verdedigt. Ze heeft daar al crisissen in meegemaakt en komt dus met ‘crisiservaring’ in de opvangcrisis voor asielzoekers in België terecht. Ze is erg blij om deel te zijn van dit actieve en hardwerkende team in Brussel en hoopt dat dit jaar de gelegenheid zal bieden om zich nog meer te vormen op het vlak van rechten voor vluchtelingen en migranten in transit.

 

 

Jessica

Jessica is, in tegenstellinig tot Alexia en Iman, gewoon dat het vaak regent. Ze komt uit Ierland, waar ze net afstudeerde in Internationaal Migratie- en Vluchtelingenrecht en -beleid. Na deze theoretische studies wil ze bij Startpunt meer praktische ervaring opdoen en de uitdagingen begrijpen die moeten worden aangepakt voor een Europees migratiebeleid dat meer focust op mensenrechten. Ze heeft eerder met vrouwen en kinderen gewerkt die dakloos geweest zijn en met slachtoffers van de Ierse weeshuizen. Ze wil ook bijleren over familierecht en niet-begeleide minderjarigen op de vlucht. In haar vrije tijd wandelt en fietst ze en doet aan bergbeklimmen. Ze is ook een grote chocoladefan en kan niet wachten om alle soorten chocola te proeven die in Brussel te vinden zijn.

 

Jessica schrijft ook een blog op onze website: Blog 1

 

EN: Sadly, we recently had to say goodbye to Daphne, Lara and Maria. They did a wonderful job of organizing our activities at Klein Kasteeltje and they will be thoroughly missed by volunteers and staff alike. We wish them both the best of luck with all of their future endeavors and have no doubt that they will thrive in their new positions. 

 

Taking over from Lara and Maria, we have three new European Solidarity Corps volunteers: Alexia, Iman and Jessica

 

Alexia

Alexia comes from sunny Greece (she likes to place emphasis on the word sunny). Before moving to Belgium, she worked for three years as a lawyer with the Athens Bar Association and, at the moment, she is an LLM candidate, studying Public International law at the University of Groningen. In her spare time, she enjoys visiting modern art museums, having beers with friends and going to concerts. She joined the Startpunt team as she wanted to protect and promote human rights, actively, by working in the field. Alexia believes that solidarity is the antidote to this world of apathy and egocentrism and that Vluchtelingenwerk Vlaanderen is the cradle of solidarity.

 

Iman

Iman is a political scientist and political analyst. She comes from Spain but she is of Moroccan origin (A southern girl in the cold of Brussels). She has always been interested in the full respect of human rights and has been very critical of the application of the rights of the child in Spain. She is the co-founder of an organization whose aim is to enforce the rights of migrant minors. She has been on the field during several different humanitarian crises and is thus prepared to deal with the current reception crisis in Brussels. She is very excited to be part of such an active and hard-working team and hopes that working with Startpunt will give her the opportunity to continue her training on the rights of refugees and migrants on transits! She is looking forward to seeing everybody on the streets outside Klein Kasteeltje soon!!

 

 

Jessica

Unlike Alexia and Iman, Jessica is used to the rain! She comes from Ireland, where she just completed an LLM in International Migration and Refugee Law and Policy. Having studied migration in theory, she joined the Startpunt team to gain more practical experience and learn more about what needs to be challenged to establish more human rights focused migration policies in Europe. She has previously worked with women and children who were experiencing homelessness and victims of Ireland’s mother and baby homes and has a particular interest in learning more about the rights of the family and unaccompanied minors in the refugee context.  In her spare time, she enjoys hiking, cycling and rock climbing. She is also a big fan of chocolate and cannot wait to try out all the different brands across Brussels.

 

Jessica has a blog which you can see here: Blog 1

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!/Until the next newsletter!

 

Startpunt-team Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                

 11 augustus 2021

NIEUWSBRIEF STARTPUNT

Hallo! Hi!

 

Klein Kasteeltje - Petit Château 

NL: Onze activiteiten aan het aanmeldcentrum verlopen vlot. Veel van onze nieuwe vrijwilligers beginnen vertrouwd de raken met de materie. Samen kunnen we elke ochtend betrouwbare informatie geven aan een groot aantal asielzoekers.

In mei moest een deel van het team in quarantaine omdat een van de teamleden covid had opgelopen. We hebben onze veiligheidsprotocollen aangescherpt. We zijn gestart met zelftests totdat de Sint-Janskliniek einde mei ons team heeft gevaccineerd. We blijven wel toezien op een strenge handhaving van de preventieve maatregelen.

 

EN: Our activities at the arrival centre are going smoothly. Many of our new volunteers are becoming experienced and we are able to give reliable information to a lot of asylum seekers every morning.

Since we had to do a quarantine after a team member got covid, we have sharpened our safety protocols. We started doing regular self-tests, until Clinique St. Jean vaccinated the team end of May. We continue taking all necessary preventive measures though.

 

 

 

PSA 

NL: We hebben goed nieuws uit het dagcentrum voor migranten in transit (PSA). Onze collega’s van het Rode Kruis hebben bevestigd dat het dagcentrum tot december dit jaar zal openblijven voor mensen onderweg zonder onderdak, die nood hebben aan gezelschap, een kop koffie of thee, een douche, een maaltijd, of gewoon een plaats waar ze even rustig kunnen zitten.

Op een gemiddelde dag verwelkomt het dagcentrum aan de Havenlaan in Brussel zo’n 650 mensen, worden 700 maaltijden (lunch en avondmaal) geserveerd en kunnen 80 personen een douche nemen. De meeste bezoekers zijn mannen (94%). In het centrum worden ook activiteiten georganiseerd zoals taallessen, filmvertoningen en een schilderworkshop.

 

Sinds februari zijn we daar met ons Startpunt-team actief, we zijn er iedere week een halve dag om met de mensen te praten. We geven informatie over de Belgische asielprocedure maar we zijn er ook om simpelweg te mensen te ontmoeten en naar hun verhalen te luisteren. Dit helpt ons om een beter beeld te krijgen van de recente ontwikkelingen. Zo ontmoeten we de laatste tijd meer mensen uit de Tigray-regio in Ethiopië, waar momenteel een hevig conflict gaande is. Veel van deze mensen maken deel uit van een minderheidsgroep in de regio en spreken Tigre (niet te verwarren met Tigrinya).

 

De komende tijd blijven we elke woensdagmiddag actief en we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, vooral mensen die Arabisch, Amhaars, Tigre, Tigrinya of Somali spreken. Maar als je Engels of Frans spreekt ben je ook van harte welkom in ons team! Als je interesse hebt kun je een mailtje sturen naar @email.

 

EN: We have good news from the day centre for migrants in transit (PSA). Our colleagues from the Red Cross have confirmed that the day centre will remain open until December, for people in need of a talk, a cup of coffee or tea, a shower, a meal or just a place where they can relax for a while.

In a typical day the centre welcomes around 650 people, serves 700 meals (lunch and dinner) and accommodates showers for 80 persons.  The majority of the visitors are men (94%). In the centre, activities like language initiations, movie viewings and a painting workshop are organised.

 

Since February the Startpunt team is active there.  We talk to the people. We give information about the Belgian asylum system and we listen to the people’s stories and questions. This helps us to get a better view of some recent developments. Lately we've been meeting more people from the Tigray-region in Ethiopia, where a heavy conflict is going on at the moment. Many of these people are part of a minority group in the region and are speaking Tigre (a language not to be confused with Tigrinya).

 

We are looking for some extra volunteers to join us. Specifically, people who speak Arabic, Amharic, Tigre, Tigrinya or Somali. But if you just speak English or French you are also welcome. Please send an email to @email if you are interested.

 

 

Startbabbels 

NL: De sfeer in de online startbabbels zit goed. Dat had niemand durven dromen aan de start van dit corona-initiatief. We waren eerder sceptisch of dit wel kon werken. En zie, het lukte. Getuige dit bericht van een van de deelnemers.

 

"Geachte,

Ik schrijf u om u te bedanken. Ongeveer 4 maanden geleden heb ik de taalcursussen Nederlands afgerond. Ik had een praktisch probleem omdat ik in Brussel woon. Maar meer dan een maand geleden ontmoette ik een spraakorganisatie genaamd Startbabbels. Twee jonge meisjes, Shannen en Lien, waren aan het organiseren. Ze waren erg in ons geïnteresseerd. Elke keer dat we belden of sms'ten, gaven ze ons zeker antwoord. Nu ben ik geslaagd voor het islamitische onderwijsexamen en deze week ben ik begonnen met het onderwijzen van de islam. Mijn spraak is verbeterd, vooral dankzij de conversatietafels die ik nu een maand volg. Toen ik Lien en Shannen vertelde dat ik begonnen was met lesgeven, waren ze erg blij. Dit maakte mij ook blij. Ik moet zeggen dat ik al ruim twee jaar cursussen Nederlands volg. Tot nu toe heb ik niemand anders ontmoet die zijn werk zo goed doet. Allereerst ben ik jullie dankbaar. Ik ben ook Lien en Shannen dankbaar voor hun voortdurende geduld, oprechte en vriendelijke inspanningen om ons te helpen. Ik wens jullie veel succes bij al je werk."

 

We hebben maanden lang online gebabbeld. Sinds kort kunnen er ook weer live activiteiten doorgaan. En die zijn een succes. Het is toch echt wel anders als je anderen in levende lijve kan ontmoeten.

 

Wil je meepraten in de Startbabbels? Online hebben ze momenteel plaats op maandag om 10u, woensdag om 19u en zaterdag om 11u. Een dag op voorhand inschrijven is verplicht. Meer informatie: @email of 0492 46 90 85

 

Vanaf 13 september gaat de maandagsessie weer live door in het Muntputn in Brussel om 10 uur. Meer info volgt nog! 

 

 

Startbabbels familiedag-picknick

NL: 42 deelnemers kwamen samen in een prachtige tuin in volle bloei – een groene oase randje Brussel.  Met Youssef, onze gast en onze gids op het domein Humana Terre.  

Iedereen was blij en enthousiast elkaar in het echt te zien – elkaar ‘aan te raken’ – al kon het slechts met de ogen. Iedereen had iets lekkers meegebracht. We lieten ons heerlijk verwennen aan smakelijke tafels vol voldane gezichten. De zon gaf stemming en de regen durfde ons warm samenzijn niet verstoren. De kinderen vlogen op de trampoline of stoven tussen de kippen. En wij schoven door van groepje naar groepje – nieuwsgierig naar mekaar – lachend, babbelend, spelletjes spelend - in echte ontmoeting!  

42 vrienden verlieten s’ avonds dit ‘aards paradijsje’. Zie hier voor een visuele indruk van het gebeuren.

- Shannen

 

Enkele indrukken van deelnemers:  

“Op zaterdag 31 juli kwamen we Samen in de Tuin van Youssef. Bijna iedereen was Aanwezig en gelukkig Regende het niet Tijdens onze samenkomst. Daarvoor waren we echt Blij. Het was zo Aangenaam onder Bomen deel te nemen aan Boeiende conversaties en lekkere gerechten te Eten. Dat Leek op een Familiefeest. Om te verteren ;) deden we daarna mondelinge Activiteiten en speelden we Meer spannende spelletjes in het Nederlands. Later ging Iedereen weg met Een lach.  

 

Ik ben dankbaar voor deze Prettige ervaring die een Initiatief van Shannen, onze Coördinator, was. Het was echt een mooie Kans voor mij als anderstalige om mijn Nederlands te verbeteren, om In contact met de Vlaamse Cultuur te komen en om met interessante personen Kennis te maken. Tot de volgende keer!”(M.) 

 

“Het was echt echt mooi voor mooi. Het was rijkdom. Wij hadden een kans om veel Nederlands te spreken en om veel Nederlandstalige mensen te leren kennen. Daardoor kan ik in België integreren. Mijn familie heeft ook heel veel genoten. Het is moeilijk voor mijn kind om in een ander land te leven, maar deze activiteiten maken het makkelijk voor kinderen." (A.)


 

 

 

Warme groetjes! 

 

Het Startpunt-team van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

          

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF STARTPUNT

 
     
 

7th of April 2021

 
 

Hallo! Hi!

Informatie aan migranten onderweg in de Peugeot garage Brussel


NL: We zijn nu twee maanden aan de slag in de Peugeot garage op vrijdagochtend, in het dagcentrum van het Rode Kruis.  In hun februari rapport staan cijfers van hun laatste bevraging bij 152 bezoekers. 70 % is jonger dan 30 jaar, slechts 2% zijn vrouwen, 37% is in Europa voor meer dan 3 jaar en in België is meer dan 70% niet langer dan 6 maanden hier. De nationaliteiten top 3 in deze groep is Eritrea, Soedan en Ethiopië. 77% wil geen asiel aanvragen in België.
Wij geven informatie over asielgerelateerde onderwerpen, waaronder ook de situatie in het Verenigd Koninkrijk waar 61 % zegt naar toe te willen. Er is namelijk veel onwetendheid over dit thema.

 

EN: Since two months we’ve been working in the Peugeot garage every Friday morning, at the Red Cross day center. In their Februari report they shared the data of their last survey with 152 visitors. 70% is younger than 30 years old, only 2% are women, 37% has been in Europe for more than 3 years and in Belgium more than 70% has been her not longer than 6 months. The top 3 nationalities in this group is Eritrea, Sudan and Ethiopia. 77% does not want to apply for asylum in Belgium.
We are giving information about all topics related to asylum, also about the situation in the United Kingdom where 61% of the people say they want to go. 77% of them do not want to apply for asylum in Belgium.

 

Stagiare/vrijwilliger Alisser vertelt


NL: Alisser is samen met medestudente Semien bij Startpunt stagiaire geweest. Ze voelde zich erg thuis in onze organisatie en besloot om te blijven als vrijwilliger. Hieronder reflecteert ze op haar ervaringen in het dagcentrum van het Rode Kruis (PSA) waar we informatie verstrekken aan migranten onderweg.


"Corona maakt het voor de meeste mensen moeilijk om in dialoog te gaan en verbonden te blijven met de medemens. Hierdoor is communicatie nog nooit zó van vitaal belang geweest. Hiernaast is het niet enkel de communicatie waar de nadruk op moet gelegd worden, ook de overdracht van correcte en impactvolle informatie is hier noodzakelijk.

Tijdens mijn stage werd ik wekelijks geïnspireerd door vluchtelingen en hun bijkomende verhalen. Hierdoor kreeg ik meer inzicht op individuele situaties en kon ik de constatering maken dat het systeem de rechten van de vluchtelingen niet genoeg beschermt.

Mijn Soedanese afkomst zorgde voor een vertrouwensband die de communicatie onder ons vergemakkelijkte. Doordat de taalbarrière onbestaand was, kregen de vluchtelingen een gevoel van familiariteit. Ik merkte op dat hoe informeler de gesprekken werden, hoe meer de overdracht van informatie werd geaccepteerd. Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens een spelletje vier op een rij de Dublin verordening kunnen uitleggen aan een Soedanese jongeman.

Verder is het niet te onderschatten dat naast de positieve aspecten van het Maximiliaanproject er ook een kritische houding moet worden aangenomen. Ik word steeds geconfronteerd met allerlei vragen die betrekking hebben tot het bevorderen van hulp aan vluchtelingen en deze blijven jammer genoeg vaak onbeantwoord."

 

EN: Alisser joined Startpunt as an intern, together with her fellow student Semien. Alisser felt very at home in our organisation and she decided to stay with us as a volunteer. Here she’s reflecting on her experiences at the Red Cross day center (PSA) where we give information to migrants on the run.
"Corona is making it difficult for many of us to have a dialogue and stay connected to our fellow humans. Communication has never before been this important. Besides communication, the transfer of correct and important information is very necessary. 

During my internship I got inspired on a weekly basis by refugees and their stories. This gave me more insight in individual situations and made me observe the fact that the system does not protect the rights of refugees enough.

My Sudanese origin helped me form a base of trust and this made the communication with the people easier. As there was no language barrier the refugees felt familiar with me. I noticed that the more informal the conversations were, the more the accepted the given information. For example, I explained the Dublin regulation to a young man from Sudan while playing a game of four in a row.

Lastly, it shouldn’t be downplayed that besides these positive aspects a critical stance needs to be taken. I am confronted many times with questions regarding aiding refugees and sadly many of these questions remain unanswered."

 

Refugee Route goes online!

NL: De “Refugee Route”gaat online! 
De Refugee Route is een educatieve tool die voor iedereen toegankelijk is, met als doel het verhogen van het maatschappelijk bewustzijn over de situatie van vluchtelingen wereldwijd, in de Europese Unie en in België. Het is een wandelroute door de Brusselse Noordwijk, georganiseerd door Startpunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
De pandemie heeft ons gestimuleerd om innovatief te zijn. Daarom lanceren we de Refugee Route nu online.Deze presentatie bestaat uit een standaardmodule die uitgebreid kan worden met een specifieke module die past bij de kennis en interesses van de groep.
De extra modules zijn:
-    Gender
-    Niet-begeleide minderjarigen
-    Fort Europa (Europees buitenlands beleid)
-    LGBTIQA+
De online Refugee Route is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Spaans en Duits.
Duur: min. 1,5 uur
Voor meer informatie over inhoud en vergoeding: lara@vluchtelingenwerk.be (NL); maria@vluchtelingenwerk.be (EN)

EN: “Refugee route” goes online!
Refugee route is an educational tool -accessible to everyone with the goal of raising awareness about the situation of refugees worldwide, in the European Union and in Belgium.It is a walking tour for groups through the Brussels North district, organised by Startpunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
The pandemic required us to be innovative.  For this reason, we launch the Refugee Route Online.  
The presentation includes a standard module that can be combined with a specific module in order to adapt the session to the knowledge and interests of the group.
The extra modules are:
    Gender 
    Unaccompanied Minors
    Fortress Europe (European External Policy)
    LGTBIQA+ Perspective
 The refugee route online will be available in English, Dutch, French, Spanish and German.
Duration: 1,5 hours minimum
For more details about the contents and fees contact: maria@vluchtelingenwerk.be (EN) or lara@vluchtelingen.be (NL)

Startbabbels breiden uit!

NL: We zijn in maart gestart met startbabbels op woensdagavonden (19 u.- 20.15 u.).   Dit is een extra moment om Nederlands te oefenen, naast maandagvoormiddag en zaterdagochtend. Voor deze startbabbels zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de sessies mee willen begeleiden. Tijdens online sessies via Zoom brengen we mensen aan het praten die hun Nederlands willen oefenen en verbeteren. Als begeleider breng je het gesprek op gang en zorg je voor een leuke babbel.  Heb je interesse om aan de slag te gaan als vrijwilliger? Neem dan contact op met Lien via lien@vluchtelingenwerk.be.  Je krijgt een korte opleiding hiervoor. Café Connect van het Huis van het Nederlands zoomt in op basistechnieken voor moderatoren op 21 april van 17 u. Tot 18.30 u.  Inschrijven is nodig.

Een deelneemster van de startbabbels aan het woord:
"Met dit berichtje wil ik jullie allemaal bedanken.
Door het uitbreken van het virus covid-19 ben ik, sinds juni vorig jaar, niet meer naar school geweest om de volgende cursus te starten.Het stemde mij erg verdrietig. En nu nog meer omdat ik vind dat mijn niveau gedaald is. Ieder van ons weet hoe moeilijk het is voor een volwassene om terug te keren naar school. En toch word ik elke ochtend wakker om te doen wat ik besloot te doen, namelijk Nederlands leren. Covid-19 heeft er voor het ogenblik althans anders over beslist.
De cursus van het verdere niveau staat ’s avonds wel op het netwerk maar dat is mijn ding niet, ik ben een ochtendmens.
Daarom meer dan ooit wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, attentie, tijd, en zonder jullie zou ik mij helemaal verloren voelen. Door jullie hulp, jullie positieve boost en aanwezigheid, het plezier dat we samen hebben voel ik mij gelukkig en niet in de steek gelaten. Ik ben erg blij Shannen ontmoet te hebben en achteraf jullie heb leren kennen.
Door deze moeilijke tijden die blijven aanslepen is het moeilijk voor iedereen. We worden allemaal geïsoleerd en sommige mensen meer dan anderen. 
En dat maakt het moeilijk, dankzij de startbabbels hebben we sociaal contact met mede Nederlands lerende collega's en het startbabbelteam. Jullie helpen ook om me op sommige momenten minder eenzaam te voelen maar ik denk dat dat niet alleen voor mij zo is. Ik denk dat zowel mede deelnemers als vrijwilligers hetzelfde ervaren als mij. En dit maakt ons allen samen een mooie en warme 'familie'. En weten dat we er allen voor elkaar zijn.
Daarom vind ik het echt belangrijk dat jullie weten dat ik jullie heel erg waardeer.
Hartelijk dank voor jullie enthousiasme.
Groetjes."

 

EN: A message from a Startbabbel participant:
"With this message I would like to thank you all.


With the outbreak of the covid-19 virus I haven’t gone to school since June last year to start the next course. It made me very sad. Now even more because I feel like my level has dropped. We all know how difficult it is for an adult to go back to school. And even so I woke up every morning to do what I decided to do: to learn Dutch. However, for the moment covid-19 has decided otherwise.
The course for the next level is available online in the evenings but that is not really my thing, I am a morning person. 
That is why now more than ever I’d like to thank you all for your effort, attention, time, and without you I would feel completely lost. Your help, your positive boost and presence, all the fun we have together make me feel happy and not left alone. I’m really happy to have met Shannon and afterwards all of you.
These difficult times that keep dragging on make it difficult for everyone. We are all being isolated and some of us even more than others. This makes it difficult, but thanks to the Startbabbels we have contact with our fellow Dutch-studying colleagues and with the Startbabbel-team. You help me to feel less lonely in some moments and I think that’s not only the case for me. I think that a lot of the participants and volunteers have the same experiences as me. This makes us all together a warm and happy ‘family’. We know that we are all there for each other. That is why I find it really important that you know I appreciate you very much.
A big thank you for your enthousiasm.
Warm regards."

 

Are you learning Dutch and would you like to join our weekly online Startbabbels to practice? Send a message to 
 

Startpunt welcomes

NL: Hallo allemaal!!
Mijn naam is Lara en ik ben een van de nieuwe vrijwilligers van het European Solidarity Corps. Ik kom uit Spanje maar ik ben ook half Belgisch. Vorig jaar ben ik afgestudeerd in Internationale Studies en ik zou mijn professionele carrière graag willen uitbouwen op het gebied van het verdedigen van de rechten van vluchtelingen. Ik ben er zeker van dat deze ervaring mij veel kennis en ervaring gaat opleveren en ben heel dankbaar voor deze kans. Ik hoop dat ik jullie snel kan ontmoeten (als de situatie verbetert)!

EN: Hello everybody!!
My name is Lara and I’m one of the new European Solidarity Corps Volunteers. I come from Spain, but I’m half Belgian too. Last year I graduated from International Studies and I would love to develop my professional career in the field of refugee rights defence. I’m sure that this experience will be great to gain knowledge and experience, so I’m very grateful to have this opportunity. I hope I can meet you soon (when the situation gets better)!

25 februari 2021

NIEUWSBRIEF STARTPUNT

 

 
     
 

25th of February 2021

 
 

Hallo! Hi!


Startpunt starts again!


NL: In de vorige nieuwsbrief hebben we al vermeld dat we de maand januari gebruikten om al onze informatieflyers een update te geven. Dankzij onze vrijwillige vertalers en de inbreng van ons juridisch team zijn alle flyers weer helemaal vers en up to date!

Op donderdag 4 februari begonnen we opnieuw met informatie geven aan het Klein Kasteeltje, elke ochtend vanaf 08u. Sommige ‘oude’ vrijwilligers zijn ons opnieuw komen versterken, samen met een aantal nieuwe vrijwilligers. Tijdens de tweede week werden we direct uitgedaagd door de extreme kou. We hebben ons warm aangekleed waren elke dag aanwezig. De medewerkers van Fedasil deelden koffie en thee uit aan de wachtende mensen en hadden zelfs dekens voor de meest kwetsbare en koude mensen. Gelukkig is het weer ondertussen verbeterd. We zijn heel blij dat het Startpuntteam terug op straat aan de slag is! 

 

EN: As we’ve mentioned in the previous newsletter, we’ve used the month of January to update all our information flyers. Thanks to all our translation volunteers and the input of the legal team they’re all fresh and on point again!

On Thursday February 4th we started again giving information at Klein Kasteeltje in the morning. Some ‘old’ volunteers joined us again together with new volunteers. During the cold snap of the second week we dressed up warmly and were present every day. The people of Fedasil were handing out coffee and tea to the people that were waiting in the lines and even some blankets to the most vulnerable and cold ones. Luckily, the weather has improved since then and we are happy that our Startpunt team is back on the street!


NL: Sinds november vorig jaar is het Belgische Rode Kruis een dagopvangcentrum gestart waar mensen zonder papieren en daklozen overdag terecht kunnen voor een kop koffie of thee, beschutting tegen de kou, een douche, en een maaltijd. 

Het centrum ligt naast de Humanitaire Hub aan de Havenlaan. Vanaf deze maand is er elke vrijdagvoormiddag een team van Startpunt-vrijwilligers aanwezig. We helpen bij het serveren van de koffie en thee en – belangrijker- we maken contact met de mensen, luisteren naar hun verhalen en geven informatie over asiel in Belgë. De mensen waren heel geïnteresseerd in wat we te vertellen hadden en waren verrast om te ontdekken dat onze vrijwilligers hun talen spreken.

Voor het coronatijdwerk ontvingen we deze groep mensen die vaak in het Maximiliaanpark verblijven, elke week in onze eigen Startpunt-locatie. Daar moesten we mee stoppen omdat de ruimte te klein was om voldoende afstand te houden. Gelukkig zijn we van harte welkom bij het Rode Kruis! 

 

EN: Since November last year, the Belgian Red Cross has started a day shelter where people without papers and homeless people can come during the day for a cup of coffee or tea, a place to be sheltered from the cold, a shower and a meal.

 This centre is next to the Humanitarian Hub, at the Havenlaan. This month, a team of Startpunt volunteers started to be present every Friday morning at the day centre. Here we help to serve the coffee and tea, but more importantly, we get in touch with the people, listen to their stories and give them information about the asylum system in Belgium.

The people were very interested in what we had to say and were pleasantly surprised to find out that our volunteers actually speak their languages. Before corona times we were able to receive this these migrants, who are mostly staying in Maximilien Park, in our own Startpunt room. We had to stop this because the room was way too small to be able to keep distance. Luckily the Red Cross is happy to receive us! 

 

Startpunt welcomes

NL: Hallo allemaal!
 

Ik ben Lien, de nieuwe stagiaire bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Sinds februari maak ik deel uit van het Startpunt team en ik zal blijven tot midden juni. Ik studeer Sociaal Werk in de afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering aan de UCLL in Heverlee. Door de week zit ik op kot in hartje Leuven, maar mijn hometown is Kaulille, een boerendorpje in Limburg.
 

In het dagelijks leven amuseer ik me vooral door samen te zijn met vrienden. Ik geniet ook enorm van reizen, festivals of wandelen in de Ardennen. Thuis ben ik hoofdleidster van de KLJ, de jeugdbeweging in ons dorp. 
 

Tijdens mijn stage hoop ik een meerwaarde te kunnen zijn voor het team en de startbabbels die ik deels mee coördineer. Mijn eerste weken waren al zeer leerrijk en ik ben warm onthaald door de collega's! Een positieve start waardoor ik uitkijk naar de komende maanden.

 

EN: Hi everyone!
 

I'm Lien, the new intern at Vluchtelingenwerk Vlaanderen. I joined the Startpunt team since February first and I'll stay until mid June. I'm studying Social Work, specialization social advise at UCLL in Heverlee. During the week I live in a dorm in the centre of Leuven, but my hometown is Kaulille, a small village in Limburg. 
 

In everyday life, I enjoy hanging out with my friends. I also like to travel, go to festivals or take long walks in the Ardennes. At home, I am the main leader in the youth movement group in our village. 
 

During my internship I hope to add value to the team and the Startbabbels, which I will coordinate partly. My first weeks were very instructive and I had a warm welcome. It was a positive start so I'm looking forward to the next months!

 

29 januari 2021

NIEUWSBRIEF STARTPUNT

 
 
29th of January 2021
 
 

Hallo! Hi!

Allereerst willen we jullie allemaal nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen vanuit het hele Startpunt-team!

First and foremost we would like to wish you all a very happy new year from everyone at the Startpunt team!


Startpunt activiteiten - latest actions

 

 Startpunt aan het Klein Kasteeltje - aanmeldcentrum


NL: Het aankomstcentrum voor verzoekers van internationale bescherming laat alle asielzoekers weer binnen op de dag dat ze hun aanvraag willen doen. Dat was een tijdlang niet het geval door de coronacrisis. Mede dank zij onze aanwezigheid aan het Klein Kasteeltje en acties –tot in de rechtbank toe- kan iedereen zich weer aanmelden en opvang krijgen indien zij/hij hiervoor in aanmerking komt. Om half 9 mag een eerste groep van 40 mensen binnen. De anderen krijgen een papiertje met het uur van afspraak later op de dag. Zo houdt men de aankomst corona-proof.

In januari hebben we al onze flyers herwerkt, met de hulp van vele vrijwillige vertalers. Waarvoor dank! We hebben nu een splinternieuwe algemene infofolder in 15 talen, een Dublin folder in 13 talen en een No show flyer (wat wanneer iemand geen opvang krijgt?) in 8 talen.
 

Op 4 februari gaan we weer aan de slag aan het Klein Kasteeltje met ons vernieuwde Startpunt team.

Ken jij mensen die veel talen spreken en die ons team van vrijwilligers kunnen versterken? We zoeken vooral mensen die Farsi, Dari, Pashtu, Russisch, Tigrinya of Arabisch spreken. We geven trainingen en coaching aan vrijwilligers hiervoor. Laat horen via @email

EN: The arrival centre for applicants of international protection is letting all the asylum seekers enter again on the day they want to apply for asylum. Because of the corona crisis, this hasn’t been the case for a while. Thanks to our presence at the arrival centre and our actions – from the streets to the court – everyone is again able to present themselves and get shelter if they are eligible for it. At 8.30 the first group of 40 people can enter. The others will get a paper an appointment later during the same day. In this way the asylum seekers can arrive in a corona proof way.

In January we have updated all our flyers with the help of a lot of translation volunteers. Many thanks! We have a brand new info folder in 15 languages, a Dublin folder in 13 languages and a No show flyers (what to do when you cannot stay in a shelter?) in 8 languages.  

On the 4th of February we will start our work at Klein Kasteeltje again, with our renewed Startpunt team. 

Do you know anyone who speaks several languages and who could join our team of volunteers? Our most needed languages are Farsi, Dari, Pashtu, Russian, Tigrinya and Arabic. We offer trainings and coaching to our volunteers. Contact us via @email

Succesvolle Startbabbels


NL: De coronapandemie zet ons massaal aan het beeldbellen. Ook de Startbabbels van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaan intussen online door. Anderstaligen die Nederlandse les volgen en de taal verder onder de knie willen krijgen, komen samen in een digitale Zoom-omgeving. Samen met enthousiaste Nederlandstalige vrijwilligers praten we online over allerlei onderwerpen, beluisteren we Nederlandstalige muzieknummers, bespreken we songteksten en kijken samen naar filmfragmenten uit het Vlaamse cinemaverleden. 

Het coronavirus houdt de deelnemers en vrijwilligers dus niet tegen om elkaar te ontmoeten. “We moeten niet naast, maar met elkaar leven”, zei een van de deelnemers aan de Startbabbels onlangs. Die verbondenheid vinden we vandaag via digitale weg. Maar het enthousiasme om elkaar fysiek te ontmoeten, samen rond de tafel te zitten of met z’n allen op wandeling door Brussel te gaan wakkert alleen maar aan.  

-  Laura, vrijwilligster Startbabbels 

Wil je deelnemen aan de Startbabbels om je Nederlands te oefenen? Of ben je Nederlandstalig en wil je anderstaligen helpen om hun Nederlands te verbeteren? Stuur een mailtje naar @email of een SMS naar 0492 46 90 85.

EN: The corona pandemic makes everyone turn to video calling. This is also the case for the Startbabbels from Vluchtelingenwerk Vlaanderen. People that are taking Dutch classes and want to improve their language, meet each other in a digital Zoom environment. Together with enthusiastic Dutch speaking volunteers we have online conversations about all different kinds of subjects, we listen to songs in Dutch, talk about lyrics, and we watch film clips from the Flemish cinematic history.

The corona virus is not holding the participants and volunteers back from meeting each other. However, the excitement to meet each other in real life, gather round the table together or have a walk in Brussels with everyone is only getting bigger.

-  Laura, Startbabbels volunteer

Would you like to join the Startbabbels to practice your Dutch? Send an email to @emailor a text message to 0492 46 90 85.