Onderwijs

Pilootproject Taalhulpen: Een kans voor anderstalige nieuwkomers

Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert in samenwerking met Brussel Onthaal en Groep INTRO een gratis opleiding tot taalhulp voor onderwijs. Taalhulpen zijn mensen die meertalig zijn en het Nederlands goed beheersen en tolken.

We willen de rijkdom aan capaciteiten die bij leerlingen in het OKAN-onderwijs aanwezig zijn in de verf zetten en bieden jongeren met taalvaardigheid, die ooit zelf in OKAN zaten, de kans om voor OKAN Brussel te tolken als taalhulp.

Website Taalhulpen

‘Feel Fine February’

Tijdens de maand februari lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen het initiatief: ‘Feel Fine February’ waarmee we de aandacht willen vestigen op het psychosociaal welbevinden van jonge anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN.

In een driedelige webinar (op 1, 8 en 22 februari) gaven wij een vormingsreeks over de uitdagingen die dit met zich meebrengt, structurele aanbevelingen voor de onderwijsorganisatie en enkele concrete tips en tricks voor in de klas en voor ondersteuningstrajecten.

Lees er hier meer over

Wat doet vluchtelingenwerk?

We ijveren voor gelijke onderwijskansen

Jonge asielzoekers en vluchtelingen die toekomen in ons land, hebben recht op onderwijs zolang ze geen 18 jaar zijn. Zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het vervolg in hoger, universitair of volwassenonderwijs ijveren wij voor gelijke onderwijskansen; we detecteren drempels en doen beleidsvoorstellen.

We stimuleren het onthaalonderwijs

Scholen willen rekening houden met de onderwijsbehoeftes van hun diverse klasgroepen maar voelen hierbij nog heel wat uitdagingen. Vluchtelingenwerk wil scholen stimuleren naar een brede schoolwerking via onderwijstafels en door goede voorbeelden in de kijker te zetten.

We inspireren scholen

Vluchtelingenwerk wil scholen inspireren om een gastvrije school te worden, waar elk kind zich thuis voelt en kansen krijgt en waar het thema asiel en migratie op een correcte en onderbouwde wijze aan bod komt. We vragen dat er voldoende aandacht zou gaan naar verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen inzetten op een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers.

Breng je school in beweging

Ik wil een initiatief opzetten over het thema vluchten. Onze school wil graag een solidariteitsactie organiseren ten voordele van een vluchtelingenorganisatie: hoe pakken we dat aan?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil leraars en leerlingen inspireren en scholen in beweging krijgen voor vluchtelingen en asielzoekers. Samen zoeken we een actie afgestemd op jullie schoolklimaat, gebaseerd op het vrijwillig engagement van leraars, leerlingen en ouders, met een educatieve omkadering, duurzaam en participatief.

Enkele ideeën? Sportieve leraars en leerlingen kunnen deelnemen aan onze Refugee Walk. Je kunt een bestaande actie zoals De Warmste Week van Stu Bru koppelen aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Of je bedenkt een origineel nieuw concept...

Beleidsaanbevelingen

Ons onderwijs is pas goed als het werkt voor elke leerling ongeacht zijn afkomst of thuistaal. Vanuit onze missie zijn wij alert voor de onderwijskansen van jonge vluchtelingen en asielzoekers. Helaas stellen wij vast dat hun kansen op een aantal vlakken onder druk staan. Een gedetailleerde opsomming van onze vastgestelde drempels en aanbevelingen vinden jullie hier, in het verslag van onze gedachtewisseling over maximale onderwijskansen voor elke vluchteling en asielzoeker met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Het is tijd om hindernissen weg te werken en kansen te vergroten zodat alle jongeren, met of zonder vluchtverleden, kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Een superdiverse instroom vraagt een vernieuwd onderwijs waar rekening gehouden wordt met de onderwijsbehoeftes van elke leerling. Ons onderwijs heeft nood aan een transitie vanuit de sterke krachten en voorbeelden die er nu al zijn. Lees hier onze opinie 'Als gevluchte jongeren door de mazen van het onderwijsnet glippen' verschenen in De Morgen op 01/06/2017.